Archiwum

Dokumenty projektowe

REGULAMIN DOTACJI OWES_KUJAWSKO-POMORSKIE – wersja z dnia 21.07.2021 r.

 Z_1_Wniosek_o_udzielenie dotacji – wersja 21.07.2021 r.

 Z_2_Biznesplan

Z_2a_Biznesplan-PS

 Z_3_Harmonogram rzeczowo-finansowy

 Z_4_Umowa_o_udzielenie_dotacji – wersja z dnia 21.07.2021 r.

 Z_5_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_…

Z_6_Oświadczenie_o_pomocy_de_minimis

 Z_7_Oświadczenie_o_rachunku_bankowym

Z_8_Regulamin_Komisji_Oceny_Wniosków_Biznesplanów – wersja z dnia 21.07.2021 r.

 Z_9_Karta_oceny_formalnej

 Z_10_Karta_Oceny_Merytorycznej

Z_11_Wzór_weksla_in_blanco_wraz_z_deklaracją_wekslową_dotacji…

 Z_12_Weksel_wsparcie_pomostowe

 Z_13_Oświadczenie_o_dokonaniu_zakupów_zgodnie_z_biznesplanem… -wersja z dnia 21.07.2021 r.

Z_14_Oświadczenie_o_właściwościach_zakupionych_używanych_środków trwałych…

 Z_15_Wniosek_o_udzielenie_podstawowego_wsparcia_pomostowego

Z_16_Umowa_o_udzielenie_wsparcia_pomostowego – wersja z dnia 23.09.2021

 Z_17_Wniosek_o_udzielenie_przedłużonego_wsparcia_pomostowego

 Z_18_Zestawienie_wydatków_wsparcie_pomostowe

Z_19_Katalog_wydatków_wsparcia_pomostowego – wersja z dnia 21.07.2021 r.

 Z_20_Wykaz_działalności_wykluczonych_RPO

 Z_21_Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia

Z_22_Oświadczenie_o_pdo

Z_23_Oświadczenie_kwalifikowalności_VAT – wersja z dnia 21.07.2021 r.

 Z_24_Oświadczenie_osoby_długotrwale_bezrobotnej_nie_zarejestowanej w UP…

 Z_25_Opinia_OWES

Z_26_Oświadczenie_o_niezaleganiu_z_podatkami_i_opłatami

 Z_27_Oświadczenie_o_nieprowadzeniu_PS_przez_członka_rodziny

Z_28a_Procedura_weryfikacji_statusu_PS- wersja z dnia 21.07.2021 r.

Z_28b_regulamin_przyznawania_statusu_PS_2.0 – wersja z dnia 2021 r.

 

 

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE – obowiązujące od dnia 06.02.20202
Z-1_RP-Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej
Z-2_RP-Formularz zgłoszeniowy osoby prawnej
4. Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego osoby prawnej
5. Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego osoby prawnej
6. Załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego osoby prawnej
7. Załącznik nr 4 do Formularza zgłoszeniowego osoby prawnej
8. Załącznik nr 5 do Formularza zgłoszeniowego osoby prawnej
9. Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
REGULAMIN PROJEKTU – obowiązujący od 01.10.2019 r.

Regulamin projektu – link

REGULAMIN DORADZTWA – obowiązujący od 01.10.2019 r.

Regulamin doradztwa – link

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE – wersja 5 – obowiązujące od dnia 20.03.2018 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – OSOBA PRAWNA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – OSOBA FIZYCZNA

Z-1_RP-Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej_wersja6_20.11.18

Formularze zgłoszeniowe

Wnioski

Wersja z 09.08.2017

 

Aktualności

Ogłoszenia

 

Archiwum spotkań w Powiatowych Punktach doradczych

Archiwum Szkoleń OWES 2016-2019

III edycja szkoleń 2019:

Powiat chełmiński

Harmonogram szkoleń dla powiatu chełmińskiego  2019

Powiat aleksandrowski

Harmonogram szkoleń dla powiatu aleksandrowskiego 2019

II Edycja szkoleń

Harmonogram szkoleń:

harmonogram szkoleń p. lipnowski_2018

harmonogram szkoleń p. chełmiński_2018

harmonogram szkoleń p. toruński_2017

harmonogram szkoleń p. aleksandrowski_2017

harmonogram szkoleń m. Toruń_2017

 

I Edycja szkoleń

Harmonogram szkoleń:

harmonogram szkoleń p. lipnowski 2017

harmonogram szkoleń p.aleksandrowski 2017

harmonogram szkoleń p_toruński_2017

harmonogram-szkolen-m-torun-2016

harmonogram-szkolen-p-chelminski-2016

Szkolenia

Oferta – Szkolenia OWES

     I.        Szkolenia inkubacyjne

Szkolenia mają charakter zamknięty i przeznaczone są dla osób fizycznych i prawnych chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne. Mogą  w nich wziąć udział osoby, które przystąpiły do projektu i wypełniły formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

Szkolenia są bezpłatne, realizowane w cyklach w ramach wsparcia inkubacyjnego prowadzącego do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego. Cykl szkoleniowy obejmuje 4  dni szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych.

Zakres tematyczny

Dzień 1: Powołanie i prowadzenie  PES i PS, kooperacje i działania strategiczne

Tematyka szkolenia:

 • powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
 • budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
 • lokalne strategie i rady działalności.

Dzień 2: Aspekty prawne , aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej

Tematyka szkolenia:

 • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
 • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Dzień 3: Tworzenie biznesplanów oraz marketing

Tematyka szkolenia:

 • tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.).

Dzień 4: Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej, zarządzanie organizacją i rozwój umiejętności społecznych

Tematyka szkolenia:

 • aspekty prawne
 • aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej.

Terminy i zapisy

Termin szkoleń zgodnie z poniższymi harmonogramami:

SZKOLENIA – OFERTA OWES

harmonogram szkoleń _05_2020

harmonogram szkoleń _06_2020

Zgłoszenia – owes@ekonomia-spoleczna.com.pl     tel. 56 65 222 40  512-263-122

    II.        Szkolenia wg potrzeb organizacji

To bezpłatne szkolenia wspierające rozwój organizacji, służące podniesieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia lub prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej. Szkolenia są realizowane w 1 dniowych blokach tematycznych na terenie powiatu aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i miasta Toruń.

Dla kogo?

Na szkolenia zapraszamy liderów lokalnych, grupy inicjatywne,  członków, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej. Wśród uczestników mile widziane są osoby rozpoczynające działalność w organizacjach pozarządowych  i w  obszarze ekonomii społecznej. Zakres tematyki szkoleniowej jest dostosowany do typu organizacji i przedsiębiorstwa społecznego oraz  realizowany wg potrzeb uczestników.

Tematyka szkoleń

 • powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (w uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
 • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
 • tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, itp.),
 • budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • restrukturyzacja powiązań kooperacyjnych,
 • restrukturyzacja działalności,
 • zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
 • umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Terminy i Zapisy

 

   III.        Szkolenia zawodowe dla pracowników przedsiębiorstw społecznych

OWES organizuje szkolenia zawodowe i branżowe, zgodnie z profilem działalności i potrzebami odbiorców swoich usług. W przypadku zapotrzebowania PES lub PS na szkolenia specjalistyczne, zapewnia także dostęp do usług zewnętrznych.

 

Skip to content