Dotacje

Wsparcie na  utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą otrzymać następujące grupy docelowe z powiatu miasta Toruń, powiatu toruńskiego, chełmińskiego, aleksandrowskiego i lipnowskiego:

 • osób fizyczne
 • podmioty ekonomii społecznej
 • pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych
 • kościelne osoby prawne

Podmioty biorące udział w projekcie otrzymają zarówno wsparcie finansowe jak i merytoryczne. W ramach wsparcia finansowego  można uzyskać:

 • dotację na utworzenie stanowiska pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wysokości
 • wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy /pokrycie kosztów zobowiązań publiczno-prawnych/
 • pomoc doradcy w założeniu przedsiębiorstwa społecznego
 • pakiet szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego
 • indywidualne doradztwo biznesowe
 • doradztwo specjalistyczne o charakterze prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowym świadczone wg indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa
 • konsultacje w obszarze prawa zamówień publicznych
 • reintegrację społeczną i zawodową
 • szkolenia i kursy zawodowe uwzględniające specyfikę branży dla pracowników przedsiębiorstwa społecznego

 

Dla przedsiębiorstw społecznych

Wsparcie na  utworzenie nowych miejsc pracy mogą otrzymać przedsiębiorstwa społeczne z powiatu miasta Toruń, powiatu toruńskiego, chełmińskiego, aleksandrowskiego i lipnowskiego.

Podmioty biorące udział w projekcie mogą otrzymać zarówno wsparcie finansowe jak i merytoryczne. W ramach wsparcia finansowego  można uzyskać:

 • dotację na utworzenie stanowiska pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wysokości
 • wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy /pokrycie kosztów zobowiązań publiczno-prawnych/,

Wsparcie merytoryczne obejmuje:

 • pomoc doradcy biznesowego w zakresie rozwoju potencjału przedsiębiorstwa
 • doradztwo specjalistyczne o charakterze prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowym, reintegracyjnym świadczone wg indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa
 • konsultacje w obszarze prawa zamówień publicznych
 • coaching/ mentoring
 • reintegrację społeczną i zawodową
 • szkolenia i kursy zawodowe uwzględniające specyfikę branży dla pracowników przedsiębiorstwa społecznego

 

Skip to content