Do pobrania

Do pobrania – dokumenty, wnioski, wsparcie finansowe, reintegracja

Dokumenty zgłoszeniowe

Wnioski o przyznanie środków finansowych

WSPARCIE REINTEGRACYJNE:

 • Odbiorca wsparcia reintegracyjnego –przedsiębiorstwo społeczne, które otrzymało decyzję o udzieleniu wsparcia reintegracyjnego, z którym Realizator zawrze Umowę o udzielenie wsparcia reintegracyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 Regulaminu Reintegracji.
 • Osoba preferowana do wsparcia – osoba zagrożona wykluczeniem społecznym wskazana w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne, o której mowa w 1 pkt 13 lit. b, d, e, g, h, i oraz l  Regulaminu Wsparcia Finansowego, przy czym wsparcie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, może być udzielone wyłącznie w związku z zatrudnieniem Osoby preferowanej do wsparcia pod warunkiem że będzie ona nowym pracownikiem Odbiorcy wsparcia reintegracyjnego.

 

DLA KOGO?

Dla osób  opisywanych w 1 pkt 13 lit. b, d, e, g, h, i , l  Regulaminu Wsparcia Reintegracyjnego: 

Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym – zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, ale tylko:

b) bezrobotnego długotrwale, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

d) osobę niepełnosprawną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,

e) absolwenta centrum integracji społecznej oraz absolwenta klubu integracji
społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
str. 5

g) osobę uprawnioną do specjalnego zasiłku opiekuńczego, o której mowa w
art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265), (UCHYLONY)

h) osobę usamodzielnianą, o której mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2022 r. poz. 447 i 1700) oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej,

i) osobę z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 685 oraz z 2022 r. poz. 974 i 1700),

l) osobę, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą.

NA CO?

 1. W ramach wsparcia reintegracyjnego dopuszczalne jest w szczególności finansowanie następujących kategorii wydatków:
  1. kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
  2. nabywania umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
  3. nauki planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
  4. nauki umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
  5. wsparcia specjalistów w tym w szczególności.: doradca zawodowy, prawnik, trener pracy, coach, mentor, superwizor, pracownik socjalny, ekspert przez doświadczenie, grupy samopomocowe,
  6. wsparcia zdrowotnego[1], w tym w obszarze zdrowia psychicznego: psycholog, psychiatra, terapeuta, terapeuta uzależnień, lekarze specjaliści, stomatolog, fizjoterapeuta, rehabilitant,
  7. wsparcia edukacyjnego: kursy, szkolenia i warsztaty w zakresie umiejętności społecznych; grupy samokształceniowe; kursy i szkolenia zawodowe; podnoszenie poziomu wykształcenia; spotkania sieciujące; pozostałe formy kształcenia i podnoszenia kompetencji i kwalifikacji,
  8. wsparcia integracyjnego,
  9. wsparcia związanego z wykluczeniem komunikacyjnym: zakup usług transportowych,
  10. innego wsparcia, które wynika z IPR.

[1] Usługi wsparcia zdrowotnego możliwe są do sfinansowania pod warunkiem, że mają charakter towarzyszący pozostałym działaniom reintegracyjnym i są niemożliwe do bieżącego sfinansowania w ramach NFZ. 

REGULAMIN WSPARCIA REINTEGRACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU WSPARCIA REINTEGRACYJNEGO – WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA REINTEGRACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU WSPARCIA REINTEGRACYJNEGO – UMOWA O UDZIIELENIE WSPARCIA REINTEGRACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU WSPARCIA REINTEGRACYJNEGO – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWÓJNEGO FINANSOWANIA

 

 

 

 

 

 

Archiwum

Archiwalne Dokumenty rekrutacyjne

Skip to content