Kościelne osoby prawne

W dokumentacji strategicznej, wyznaczającej kierunki priorytetowych działań kraju oraz Unii Europejskiej coraz częściej mówi się o ekonomii społecznej, która wyrasta na jeden z głównych nurtów zmagających się z problemem wykluczenia społecznego. Ekonomię społeczną dostrzeżono już na szczeblu lokalnego samorządu, który widzi w niej szansę na innowacyjne podejście do aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stopniowo, aczkolwiek z mniejszym rozmachem, nowym trendom zaczął przyglądać się Kościół Katolicki w Polsce, który zaczyna widzieć te możliwości i stopniowo próbuje je testować. Te dotychczas dla niego nieznane formy działania to m.in. spółdzielnie socjalne budowane przy udziale struktur kościelnych.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dopuszcza, iż działalność pożytku publicznego może być prowadzona przez „osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego” czyli kościelne osoby prawne.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami osobowość prawną posiada nie tylko związek wyznaniowy jako całość, lecz również jego jednostki organizacyjne, do których zalicza się m.in.: wydawnictwa, zakłady wytwórcze, usługowe, handlowe, zakłady charytatywno-opiekuńcze, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze. Najbardziej znanymi przykładami kościelnych osób prawnych (kościoła katolickiego) prowadzących działalność w obszarze ekonomii społecznej są: Caritas Polska i Caritas poszczególnych diecezji

Kontakt

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami:

Animatorzy OWES

Anna Wit

 • telefon: (56) 652-22-40, 512 263 122
 • e-mail: a.wit@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Monika Krauze

 • telefon: (56) 652-22-40, 602 572 337
 • e-mail: m.krauze@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Kluczowi doradcy

Anna Szmyd

 • telefon: (56) 652-22-40, 516 744 143
 • e-mail: a.szmyd@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Sławomir Bakalarz

 • telefon: (56) 652-22-40,
 • e-mail: s.bakalarz@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

 

Skip to content