Doradztwo

Doradztwo skierowane jest do:
• osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,
• podmiotów ekonomii społecznej,
• pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej,
• jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
• pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
• podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych,
• instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

W ramach projektu przewidziane jest doradztwo ogólne, biznesowe oraz specjalistyczne, a także konsultacje w zakresie prawa zamówień publicznych.

Kluczowy doradca udziela doradztwa ogólnego w zakresie:
• Zakładania przedsiębiorstwa społecznego (PS) (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
• Zakładania podmiotu ekonomii społecznej (PES) (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
• Rejestrowania działalności PES,
• Zewnętrznego finansowania PS i PES,
• Prowadzenia działalności statutowej PES,
• Inne z zakresu ekonomii społecznej.

OWES dysponuje kluczowymi doradcami biznesowymi, których wsparcie polega w szczególności na:
• Pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów działania,
• Pomocy w przygotowaniu planu działania dostosowanego do specyficznych potrzeb klientów,
• Wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itp.), polegające na organizowaniu i koordynowaniu wsparcia,
• Monitorowaniu wdrożenia planu działania,
• Ocenie rezultatów planowanych działań.
Ponadto skorzystać można z doradztwa biznesowego z zakresu budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej:
• doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej,
• poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
• przygotowywanie i praca nad biznesplanem,
• negocjacje z instytucjami finansującymi.

W ramach indywidualnej ścieżki wsparcia grupa chcąca założyć spółdzielnię socjalną może skorzystać z doradztwa specjalistycznego w następującym zakresie:

1) Prawne – zakres tematyczny obejmuje m.in.:
– prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstw społecznych,
– prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
– podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
– obowiązki pracodawcy względem pracowników,
Świadczona pomoc obejmuje m.in.:

– analizę i tworzenie aktów wewnętrznych organizacji (statuty, uchwały, regulaminy),
– pomoc w zmianie profilu działalności, w tym m.in. wprowadzenie działalności gospodarczej,
– tworzenie dokumentacji założycielskiej i innej związanej z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym,
– analiza i tworzenie umów (o pracę, handlowych, innych),
– udzielanie opinii w zakresie wszelkich kwestii problemowych wynikających z bieżącej działalności w każdym jej obszarze (działalność statutowa, gospodarcza, zatrudnianie pracowników, zawieranie umów handlowych).

2) Księgowo-podatkowe – zakres tematyczny obejmuje m.in.:
– rachunkowość zarządcza podmiotu ekonomii społecznej,
– analiza kosztów dla podejmowania decyzji rynkowych,
– zebranie informacji finansowych dla kalkulacji kosztów usługi lub produktu,
– analiza przepływów finansowych,
– szacowanie grup kosztów,
– zarządzanie terminami płatności,
– zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,

3) Osobowe – zakres tematyczny obejmuje m.in.:

Doradztwo personalne, w szczególności
– opisy stanowisk pracy,
– oceny pracownicze,
– system motywacji pozafinansowej,
– diagnoza i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z HR: konflikty, brak efektywności, radzenie sobie z sytuacją zmiany itp.
– zarządzanie różnorodnością,

Doradztwo kadrowe, w szczególności:
– zatrudnianie pracowników,
– prowadzenie akt osobowych,
– relacje z ZUS, PIP, urzędem skarbowym, PFRON,
– optymalizowanie kosztów pracy,
– opracowanie regulaminów pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, itp.

4) Finansowe – zakres tematyczny obejmuje m.in.:
– analiza potrzeb PES oraz dobór produktów sektora finansowego do realizacji celów finansowych PES,
– odpowiednie wykorzystanie produktów sektora finansowego,
– pozyskiwanie źródeł finansowania działalności,
– wsparcie w przygotowaniu wniosków dotyczących pozyskania źródeł finansowania,
– ochrona majątku PES oraz bezpieczeństwo finansowe,
– przygotowanie PES do skorzystania z usług instytucji finansowej,
– planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia ProveIt.pl),

5) Marketingowe – zakres tematyczny obejmuje m.in.:
– planowanie marketingowe,
– PR i komunikacja,
– budowanie relacji z klientem,
– budowanie strategii CSR
– kształtowanie elastyczności ofertowej,
– opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych,
– badania rynku,
– wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES,
– nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

Konsultacje w zakresie PZP i pomoc podmiotom ekonomii społecznej
(m.in. fundacjom, stowarzyszeniom i przedsiębiorstwom społecznym) w przygotowaniu oferty w ramach PZP oraz realizacji zadania publicznego w zakresie:

– monitorowania i merytorycznej analizy zapytań publikowanych zarówno przez podmioty stosujące PZP jak i podmioty wyłaniające usługodawców w ramach zlecania usług dla PS/PES w projektach EFS,
– przedstawiania zapytań w trakcie bezpośrednich spotkań z PS,
– zachęcania do składania ofert i pomoc w wypełnianiu dokumentów (m.in. SIWZ, sporządzanie kosztorysów, specyfikacje, załączniki do oferty).

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z biurem projektu pod nr telefonu (56) 652 22 40 lub drogą elektroniczną na adres owes@ekonomia-spoleczna.com.pl.

Skip to content