Informacja o projekcie

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +, jest realizowany w partnerstwie przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie „Tilia”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027, działanie 08.22 Ekonomia Społeczna Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.

Projekt jest realizowany na obszarze drugiego subregionu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, tj. powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i m. Torunia w okresie od 01.01.2024 – 31.12.2026 r.

Wartość projektu: 10 130 843,46 zł.

Dofinansowanie z UE: 9 865 467,20 zł.

Cel główny projektu

Wzmocnienie rozwoju potencjału sektora ekonomii społecznej (ES) poprzez tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz rozwój istniejących PES, w tym tworzenie możliwości zwiększenia zatrudnienia w tych podmiotach.

Celem szczegółowym jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji. W rezultacie projektu:

  • 102 PES zostanie objętych wsparciem, którego celem jest poprawa jakości ich funkcjonowania, stworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz ekonomizacji podmiotu.
  • 151 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem mającym na celu zaktywizowanie w działaniu na rynku pracy.
  • zostanie utworzonych 76 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem
  • 100 uczestników projektu będzie osobami pracującymi po zakończeniu udziału w projekcie, łącznie z osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek.

Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe:

  • osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej
  • podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej

Opis projektu

Projekt opiera się na działaniach animacyjnych, edukacyjnych, doradczych oraz wsparciu zakłada realizację następujących zadań:

1)      Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie procesu ich rozwoju i ekonomizacji obejmujące m.in:

a)działania w zakresie animacji i inkubacji nowych PES i PS,

b)wsparcie w zakresie szkoleń, doradztwa oraz innych form służących nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną, prawną i marketingową,

c)promocję podmiotów ekonomii społecznej jako istotnej dla konstytuowania się społeczeństwa obywatelskiego alternatywy dla zlecenia usług przedsiębiorstwom działającym komercyjnie,

d)działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej,

e)wsparcie PES w pozyskiwaniu wsparcia zewnętrznego, w szczególności w zakresie rozwoju umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji.

2)      Tworzenie nowych miejsc pracy2 w przedsiębiorstwach społecznych powiązane z usługami towarzyszącymi, wskazanymi w art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

3)      Realizacja indywidualnych planów reintegracyjnych dla pracowników przedsiębiorstw społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4)      Finansowanie usług rozwojowych dla PS, obejmujących m.in.:

a)wsparcie doradcze i szkoleniowe dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw społecznych wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa,

b)optymalizację procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,

c)działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw społecznych ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności.

Skip to content