Jednostki Samorządu Terytorialnego

Gmina przyjaznym obszarem dla ekonomii społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  w Toruniu zaprasza przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego do udziału w projekcie dotyczącym rozwoju sektora ekonomii społecznej.

Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) może:

 • być współzałożycielem spółdzielni socjalnej i uzyskać zewnętrzne wsparcie finansowe i merytoryczne na ten cel

(JST może założyć spółdzielnię z inną JST, z organizacją pozarządową lub z kościelną osobą prawną)

 • wspierać działalność spółdzielni socjalnej, poprzez:
  •  stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
  • zlecanie zadań  publicznych w trybie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • zlecanie zadań o charakterze użyteczności społecznej bez konieczności stosowania procedur  udzielania zamówień publicznych (PZP) tzw. zamówienia In house
 • budować kooperacje z zyskiem dla siebie i spółdzielni socjalnej, poprzez:
  • budowanie partnerstw rozwojowych
  • obywatelski dialog z mieszkańcami
 • promować gminę jako przyjazną i wrażliwą społecznie na skalę regionu lub kraju poprzez możliwość uzyskania odpowiednich certyfikatów

Przedsiębiorstwa społeczne zakładane przy współudziale gmin to:

 • nowe możliwości rozwoju
 • uruchomienie nowych miejsc pracy
 • zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną
 • dodatkowe wsparcie dla ośrodków pomocy społecznej, firm komunalnych oraz samorządu
 • pomoc mieszkańcom w wychodzeniu z ubóstwa
 • zapobieganie i minimalizacja bezrobocia na ternie gminy
 • aktywizacja osób znajdujących się poza rynkiem pracy
 • zagospodarowanie mało atrakcyjnych pod względem spodziewanego zysku obszarów na otwartym rynku
 • zwiększenie puli środków pozostających w budżecie Gminy poprzez zmniejszenie nakładów finansowych na pomoc społeczną

Spółdzielnia socjalna gwarantuje dostęp do przystępnych cenowo, dobrej jakości usług, świadczonych przez mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej. Jest doskonałym narzędziem do realizowania programów profilaktyczno –wychowawczych stosowanych w walce z wykluczeniem i społecznymi patologiami.

Spółdzielniom socjalnym zakładanym przez podmioty prawne w ramach projektu OWES proponujemy :

 • pakiet szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,
 • dotację na utworzenie stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 • wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy /pokrycie kosztów zobowiązań publiczno-prawnych/,
 • indywidualne doradztwo biznesowe,
 • doradztwo specjalistyczne o charakterze prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowym świadczone wg indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa
 • konsultacje w obszarze prawa zamówień publicznych,
 • coaching/ mentoring
 • szkolenia i kursy zawodowe uwzględniające specyfikę branży dla pracowników przedsiębiorstwa społecznego,
 • udział w wizytach studyjnych,
 • pomoc w tworzeniu powiązań biznesowych.

Pytania

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami:

Animatorzy OWES

Anna Wit

 • telefon: (56) 652-22-40, 512 263 122
 • e-mail: a.wit@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

Anna Szmyd

 • telefon: (56) 652-22-40, 516 744 143
 • e-mail: a.szmyd@ekonomia-spoleczna.com.pl
 • w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny

 

Skip to content