Rozeznanie cenowe nr 01/2024/OWES/Szkolenie inkubacyjne dotyczy zamówienia na prowadzenie szkoleń w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, nr FEKP.08.22-IZ.00-0004/23
w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego,
Działania 8.22 Ekonomia społeczna,
Celu szczegółowego 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Przedmiotem jest poprowadzenie szkoleń zamkniętych z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Toruniu” realizowanej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

DOKUMENTACJA:
Inkubacyjne

Oferta_Zał.1

Umowa_Zał.2

Oświadczenie_Zał.3

Doświadczenie_Zał.4

CV_Zał.5

Brak_powiązań_Zał.7

Skip to content