ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/12/2022/RR/ECWM/OWES

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży Toruń, 29.12.2022 r.
87-100 Toruń, ul. Wola Zamkowa 12A
NIP: 9561032605
Tel. 56 652 22 40
owes@ekonomia-spoleczna.com.pl
ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/12/2022/RR/ECWM/OWES
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (lider) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tilia w
związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Priorytet IX Solidarne społeczeństwo,
Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów
sektora ekonomii społecznej, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku
na wyłonienie dostawcy usług organizacji zajęć integracyjnych, sensorycznych, sportowych i
kreatywnych dla dzieci opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce, po 24 lutego 2022 r.
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności
(rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze
zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.ekonomiaspoleczna.com.pl.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie jest udzielane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w
Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4.
Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora
ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie procedury zakupu
produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach
społecznych) w związku z w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających
Ukrainę i przebywających w Polsce.

DOKUMENTY:

 

Rozeznanie-rynku-nr1.12.2022
Skip to content