OWES Toruń ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy w istniejących oraz nowych przedsiębiorstwach społecznych. Nabór w roku 2020 prowadzony jest w systemie ciągłym, wnioski o przyznanie dotacji oceniane będą w następujących terminach:

OWES Toruń

24.02.2020,  25.05.2020, 24.08.2020, 23.11.2020

Dokumenty można składać:

  • osobiście w biurze projektu przy ul. Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 lub
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczącej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji oraz wszystkimi załącznikami.

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z załącznikami oraz wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej – spięte w skoroszycie typu wczep. Dodatkowo należy dołączyć nośnik danych z nagranym bizneplanem i harmonogramem w wersji elektronicznej. Komplet dokumentów należy włożyć do zamkniętej koperty zawierającej dopisek „OWES Toruń”.

Dokumenty zgłoszeniowe

REGULAMIN REKRUTACJI DO WSPARCIA FINANSOWEGO

Do dokumentacji należy załączyć aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków.

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z kadrą doradczą Ośrodka.
Zachęcamy do udziału w konkursie i gorąco kibicujemy wszystkim inicjatywom.
Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu

 

Skip to content