Uprzejmie informujemy, iż w roku 2021 OWES w Toruniu prowadzi nabór ciągły wniosków o dotacje na rozwój ekonomii społecznej, w formie:

  1. dotacji na utworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,
  2. mikrograntów na wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności ekonomicznej lub grup nieformalnych (minimum 3 osoby), chcących założyć organizację pozarządową.

Posiedzenia Komisji Oceny Biznesplanów/Mikrograntów zaplanowane są w terminach:

26.02, 24.05, 27.08 oraz 26.11.2021.

W związku z powyższym, prosimy zainteresowanych o składanie wniosków z 14 dniowym wyprzedzeniem, celem przeprowadzenia oceny formalnej i uzupełnienia ew. braków formalnych. Dokumenty aplikacyjne mogą składać osoby , które dokonały wcześniejszej rejestracji w projekcie. W celu rejestracji konieczny jest kontakt z animatorami/edukatorami projektu (zakładka kontakt).

Skip to content