Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (lider) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tilia w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Priorytet IX Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na wyłonienie doradcy zawodowego świadczącego usługi w zakresie doradztwa zawodowego dla pracowników nowo tworzonych/istniejących przedsiębiorstw społecznych.

Szczegóły w załączniku – Rozeznanie rynku

Skip to content