Przedstawiamy wyniki kolejnego naboru wniosków w bieżącej edycji projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Toruniu” dofinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, 8.22 Ekonomia społeczna.

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków z dnia 15.03.2024.

Gratulujemy serdecznie!

LISTA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W ISTNIEJĄCYCH/NOWO TWORZONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH:

Komisja Oceny Wniosków 15.03.2024_

Nabór  wniosków o udzielenie wsparcia finansowego – zasady

Przypominamy, iż Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, prowadzi nabór ciągły wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne, w ramach projektu o numerze FEKP.08.22-IZ.00-0004/23 pod nazwą „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 (FEdKP 2021-2027) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wnioskodawcy proszeni są o składanie wniosków wraz z biznesplanem i załącznikami określonymi w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego (dostępne w zakładce „Do pobrania” „Wnioski o przyznanie środków finansowych”), w terminie minimum 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji Oceny Wniosków (KOW).

W 2024 r. zaplanowano następujące terminy posiedzeń KOW:

16.02, 15.03, 15.04, 15.05, 14.06, 15.07, 15.08, 16.09, 15.10, 15.11, 16.12.

Wnioski złożone w terminie do 5 dni przed posiedzeniem KOW, zostaną poddane ocenie na kolejnym zaplanowanym posiedzeniu KOW.

Skip to content