Od 30.11.2018 na Rynku Staromiejskim w Toruniu ruszają Targi Dobrych Praktyk Podmiotów Ekonomii Społecznej Subregionu 2 w ramach Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa  w Targach Dobrych Praktyk podmiotów ekonomii społecznej  w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Targi Dobrych Praktyk mają upowszechniać ideę ekonomii społecznej w regionie, jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz prezentować produkty i usługi świadczone przez podmioty ekonomii społecznej z regionu.

Zaprosiliśmy do prezentacji na Targach podmioty działające w sferze ekonomii społecznej, organizacje oferujące innym jakieś dobro w formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej, szczególnie: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, WTZ, przedsiębiorstwa społeczne.

Zapraszamy mieszkańców regionu i gości do odwiedzin stoisk oznaczonych logo Ekonomii Społecznej.

Skip to content