ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA INKUBACYJNE organizowane w ramach projektu

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, nr FEKP.08.22-IZ.00-0004/23 w ramach

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 8.22 Ekonomia społeczna, Celu szczegółowego 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Pierwszy blok szkoleń odbędzie się w dniach 3, 10, 17 kwietnia 2024 r. (środy)

Szkolenia odbędą się w Szkole Leśnej na Barbarce (budynek Dworek); ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń

Istnieje możliwość dojazdu i powrotu komunikacją miejską do samej Barbarki, autobusem linii 31

Ramowy rozkład zajęć:

08:30 – 11:30 Część merytoryczna
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 15:00 Część merytoryczna
15:00 – 15:30 Przerwa obiadowa

 

Zakres tematyczny zajęć w poszczególnych dniach:

 

Lp. Data Godzina Imię

 i nazwisko trenera

Temat szkolenia
1. 03.04.2024 

(środa)

8:30 – 15:30 Patrycja Milewska  

1. Powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,

2. Uzyskiwanie statusu PS,

3. Tworzenie i wdrażanie lokalnych strategii.

 

2. 10.04.2024 

(środa)

8:30 – 15:30 Zbigniew Pietrzak-Stocki  

1. Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w obszarze ekonomii społecznej,

2. Działania reintegracyjne PES oraz świadczenie usług społecznych przez PES,

3. Indywidualne Plany Reintegracyjne.

 

3. 17.04.2024 

(środa)

8:30 – 15:30 Joanna Nieżurawska-Zając  

1. Tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),

2. Planowanie strategiczne, zarządzanie organizacją.

Skip to content