OWES w Toruniu informuje, że w związku z realizacją przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach projektu pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” Działanie 2.9 POWER, uruchamia  Punkt Obsługi Klienta dla województwa kujawsko-pomorskiego.

W siedzibie OWES w Toruniu, przy ul. Wola Zamkowa 12A w godz. 8,00 – 16,00 będziemy:

– informować o ofercie FRP skierowanej do PES/PS

– przyjmować wnioski o udzielenie pożyczek

– umawiać potencjalnych pożyczkobiorców z doradcą FRP

– udostępniać materiały informacyjno-promocyjne

Zapraszamy zainteresowane Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne.

Pożyczki udzielane są mikro, małym i średnim Podmiotom Ekonomii Społecznej, posiadające osobowość prawną:
– spółdzielniom socjalnym,
– organizacjom pozarządowym,
– spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit,
– podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS), Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ), kołom gospodyń wiejskich, zakładom pracy chronionej.
Pożyczki są udzielane zarówno start’upom społecznym – organizacjom, które trwają nie dłużej niż 12
miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka Na Start),
jak i podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż 12 miesięcy – (Pożyczka Na Rozwój).

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:
Pożyczki przeznaczone są na finansowanie rozpoczęcia działalności bądź na cele związane z kontynuacją
działalności PES, a w szczególności:
– Koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
– Wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie
zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną
przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków
transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
– Bieżącą działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących
zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów
zakupu drobnego wyposażenia itp.);
– Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu
zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie
nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
–  Tworzenie nowych miejsc pracy;
–  Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
– Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.
Spłata maksymalnie do 84 m-cy
Karencja maksymalnie do 6 m-cy
Wydatkowanie środków maksymalnie do 6 miesięcy
Oprocentowanie pożyczki uzależnione od kwoty finansowania oraz od utworzenia miejsca pracy

Regulamin udzielania Pożyczek:

Zał. 1 - REGULAMIN PES - POWER 2022

Potwierdzenie przyjęcia wniosku:

Zał. 3- Potwierdzenie przyjęcia wniosku PES -2022

Lista niezbędnych dokumentów

Zał. 4 – Lista niezbędnych dokumentów PES – 2022

E0 WNIOSEK o pożyczkę oraz o dotację na spłatę odsetek PES – 2022

E1 Kwestionariusz i oświadczenie MŚP weryfikujący wielkość przedsiębiorstwa

E2 Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania

E3 Deklaracja – korzyści społeczne

E4 Zasady przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy

E7 Upoważnienie do sprawdzenia Wnioskodawcy w BIG

E8 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

E10 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu

E11 Oświadczenie o niezaleganiu ZUS i US

E17a Kwestionariusz osobowy poręczyciela, współmałżonka

E17b Upoważnienie do sprawdzenia Konsumenta- Poręczyciela w BIG

E17c Zasady przetwarzania danych osobowych Poręczyciela, Współmałżonka

Zaświadczenie o zarobkach:

E17d Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

 

 

Skip to content