Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      Urząd marszałkowski

Lider OWES – Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży zaprasza osoby z niepełnosprawnością, ich opiekunów, rodziny do udziału w projekcie ze środków PFRON. Dotacja udzielana ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu ofert nr 15/2022 będących w dyspozycji Celem projektu jest wyrównywanie szans oraz tworzenie warunków do rozwoju i dostępu do pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym.

Tytuł projektu: organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;

Celem projektu jest zorganizowanie i prowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;

Projekt zakłada przeprowadzenie serii warsztatów dla opiekunów, rodziców, wolontariuszy, osób z niepełnosprawnościami w terminie od 04.05.2022 do 16.12.2022r. Przewidywana liczba uczestników to 20 osób. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans płci oraz dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Warsztaty będą realizowane w obiekcie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, w którym zniesiono bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Tematyka warsztatów:

1. Mam tę moc, choć jakby mniej! Warsztaty psychologiczne. Skąd brać siłę by być skutecznymi opiekunem i zachować swoje „Ja”? Warsztaty dotyczące umiejętności radzenia sobie ze stresem, efektywnego wypoczynku; Troska również o własną psychikę, pogodę ducha, radzenie sobie ze stresem, stanami zwątpienia, wyrażające się w nauce dbania o nie poprzez udział w warsztatach psychologicznych i indywidualnych konsultacjach z psychologiem. Poprzez udział w tej części projektu opiekunowie będą mieli możliwość zdobycia lub pogłębienia praktycznej wiedzy i umiejętność w zakresie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem związanym z często całodobową opieką nad osobą z niepełnosprawnością, troską o nią.

2. Czas razem, to czas dobrze spędzony – zajęcia integracyjne dla opiekunów i osób z niepełnosprawnością. Wieloletnia opieka nad osoba niepełnosprawną nie musi kojarzyć się tylko z poświeceniem, zmęczeniem i smutkiem, może być czasem twórczej dyskusji, okazją do spotkania towarzyskiego. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli przygotować m.in. pierniki, ciastka, ozdoby świąteczne, jak również przygotować oryginalne dekoracje, zaproszenia na różnorodne okazje. Spotkania (integracyjne) odbywać się będą w grupach, podczas zajęć uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami, zintegrować się, zatrzymać na chwilę i odpocząć od codziennych obowiązków. W trakcie zajęć integracyjnych w części warsztatowej uczestnicy będą mieli możliwość udziału w zajęciach plastycznych oraz kulinarnych: – zajęcia plastyczne i kulinarne- wykonywanie ozdób świątecznych, prac plastycznych o różnej tematyce, zaproszeń, z udziałem animatora; dekorowanie pierników, ciastek, praca z animatorem.

3. Zajęcia z profilaktyki zdrowotnej – cykl spotkań z dietetykiem, warsztaty z kuchni, w której dominują warzywa i owoce jako zdrowej i lekkostrawnej, podczas których uczestnicy nauczą się przygotowywać i planować codzienny jadłospis dla siebie i podopiecznych w zgodzie z potrzebami organizmu, z elementami kuchni zero waste, gdzie niemarnowanie żywności staje się elementem poprawy budżetu domowego. Zdrowe odżywianie jest ważnym elementem w budowaniu zdrowia, odporności, wspierającym proces rehabilitacji. Do zajęć integracyjnych dodatkową atrakcją będzie organizacja zajęć integracyjnych w terenie (wycieczki i spacery do parku zieleni przy siedzibie Fundacji). Podczas wyjść na świeże powietrze pojawia się mnóstwo wrażeń wzrokowych, słuchowych, dotykowych, węchowych i smakowych. Wycieczki i spacery są źródłem radości, kształtują procesy psychiczne człowieka – myślenie, pamięć, spostrzeżenia. Fundacja dysponuje terenem zielonym, który z pewnością stanie się miejscem wytchnienia dla uczestników projektu (przy uwzględnieniu możliwości fizycznych osób z niepełnosprawnością).

Miejsce realizacji zadania
Projekt będzie realizowany w siedzibie Fundacji w Toruniu, przy ul. Wola Zamkowa 12A. Beneficjenci z powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w zależności od zgłaszanego uczestnictwa: toruński, M.Toruń oraz wg potrzeb powiat aleksandrowski, chełmiński, lipnowski, na terenie których realizujemy projekt „OWES w Toruniu”

Zapraszamy serdecznie, zapewniamy bezpieczną przestrzeń do spotkań, miejsca do odpoczynku na terenie siedziby fundacji, ciepłe i zimne napoje, przekąski i duża dawkę wiedzy.

Zgłoszenia telefoniczne i mailowe:

k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pl tel. 56 652 22 40

 

 

Skip to content