w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.

Szkolenia odbędą się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim , ul. Przemysłowa 1, sala nr 11, parter

Lp. Data Godzina Imię i
nazwisko trenera
Temat szkolenia
1. 26.08.2019 r. 8.00–15.00 Janusz
Wiśniew
ski
Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym.
Umiejętności społeczne.
2. 28.08.2019 r. 8.00 – 15.00 Miłosz
Skuczyńs ki
Powołanie PES i PS. Prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej w sferze ES.
3. 4.09.
2019 r.
8.00–
15.00
Miłosz
Skuczyński
Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe w ES cz.1 i cz.2.
4. 5.09.
2019 r.
8.00–
15.00
Jarosław Wypyszyński Tworzenie biznesplanów oraz marketing.
5. 6.09.
2019 r.
8.00 – 15.00 Jarosław Wypyszyński Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansami cz.1 i cz.2.
6. 10.09.2019 r. 8.00 – 15.00 Jan M.
Grabowski
Budowanie powiązań kooperacyjnych cz.1 i cz.2.  
 7. 11.09.2019 r. 9.00– 15.00 Wizyta studyjna
  8.00 – 11.00 zajęcia cz.1
  11.00 – 11.30 przerwa kawowa  
  11.30 -14.30 zajęcia cz.2
  14.30 – 15.00 przerwa obiadowa  
Skip to content