❗️❗️❗️UWAGA!!!❗️❗️❗️
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje, że od dnia 26.02.2024 r. do 1.03.2024 r. istnieje możliwość składania wniosków o finansowanie składek pracowników przedsiębiorstwa społecznego w ramach środków Funduszu Pracy Urząd pracy zwraca część wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa społecznego będącego osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym, odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej wysokości miesięcznej składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.
❗️Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami finansowania składek pracowników przedsiębiorstwa społecznego.
❗️Formularze wniosków o zwrot składek od zatrudnionego w przedsiębiorstwie społecznym, dostępne są na stronie internetowej Urzędu http://muptorun.praca.gov.pl w zakładce: Urząd/Dokumenty do pobrania/Pracodawcy i przedsiębiorcy/Wniosek o finansowanie składek pracowników przedsiębiorstwa społecznego.
❗️Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać w formie:
papierowej w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, w godzinach 7:30-15:00,
papierowej przesyłając pocztą tradycyjną na adres ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń,
elektronicznej przez platformę ePUAP.
❗️Za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu wniosku do Urzędu. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski przedsiębiorstw społecznych, które dotychczas nie korzystały z ww. formy wsparcia.
Skip to content