Doradztwo

Doradztwo skierowane jest do:

 • osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,
 • podmiotów ekonomii społecznej,
 • pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych,
 • podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych,
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

 

W ramach projektu przewidziane jest doradztwo ogólne, biznesowe oraz specjalistyczne, a także konsultacje w zakresie prawa zamówień publicznych.

 

Kluczowy doradca udziela doradztwa ogólnego w zakresie:

 • Zakładania przedsiębiorstwa społecznego (PS) (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 • Zakładania podmiotu ekonomii społecznej (PES) (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 • Rejestrowania działalności PES,
 • Zewnętrznego finansowania PS i PES,
 • Prowadzenia działalności statutowej PES,
 • Inne z zakresu ekonomii społecznej.

 

OWES dysponuje kluczowymi doradcami biznesowymi, których wsparcie polega w szczególności na:

 • Pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów działania,
 • Pomocy w przygotowaniu planu działania dostosowanego do specyficznych potrzeb klientów,
 • Wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itp.), polegające na organizowaniu i koordynowaniu wsparcia,
 • Monitorowaniu wdrożenia planu działania,
 • Ocenie rezultatów planowanych działań.

Ponadto skorzystać można z doradztwa biznesowego z zakresu budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej:

 • doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej,
 • poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 • przygotowywanie i praca nad biznesplanem,
 • negocjacje z instytucjami finansującymi.

 

W ramach indywidualnej ścieżki wsparcia grupa chcąca założyć spółdzielnię socjalną może skorzystać z doradztwa specjalistycznego

 1. W zakresie prawnym:
 •  Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego (PS),
 •  Prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 •  Podatki bezpośredni i pośredni w działaniach podmiotu ekonomii społecznej (PES),
 •  Obowiązki pracodawcy względem pracowników,
 •  Inne.
 1. W zakresie księgowo-podatkowym:
 •  Rachunkowość PES,
 •  Zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 •  Księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne,
 •  Inne.
 1. W zakresie osobowym:
 •  Zarządzania organizacją,
 •  Zarządzanie pracownikami,
 •  Zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów,
 •  Inne.
 1. W zakresie finansowym:
 •  Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 •  Planowanie finansowe,
 •  Inne
 1. W zakresie marketingowym:
 •  Planowanie marketingowe,
 •  Kształtowanie elastyczności ofertowej,
 •  Polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 •  Opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS,
 •  Badania rynku,
 •  Wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
 •  Nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.
 •  Inne.

Konsultacje w zakresie prawa zamówień publicznych:

 

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z biurem projektu pod nr telefonu (56) 652 22 40 lub drogą elektroniczną na adres owes@ekonomia-spoleczna.com.pl.