Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (lider) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tilia w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Priorytet IX Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na realizację usług animacyjnych, konsultacji psychologicznych, edukacyjnych z komunikacji internetowej, zajęć ruchowych dla ok. 45 podopiecznych Domów Dziennego Pobytu w Bydgoszczy, Żninie i Gądeczu,  związane z koniecznością przystosowania się do nowej rzeczywistości związanej z pandemią Covid-19.

Rozeznanie rynku nr 1.2021.RR.ECWM.OWES

 

Skip to content