Prezydent Miasta Torunia oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w naszym mieście do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych.

Termin spotkania: 19 listopada 2018 r., w godz. 10:00-16:00
Miejsce spotkania: Dwór Artusa, ul. Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

Forum jest miejscem corocznego spotkania toruńskiego środowiska pozarządowego z przedstawicielami samorządu lokalnego, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Toruniu oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

W tym roku odbędzie się jubileuszowe piętnaste Forum. Wydarzenie tradycyjnie jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Tegoroczny program Forum umożliwia udział w dwóch spośród czterech zaproponowanych warsztatów szkoleniowych. Podczas warsztatów dowiemy się m.in. jak zdefiniować i zweryfikować rezultaty zadania publicznego, jak je zmierzyć po zakończonym działaniu. Na kolejnych warsztatach poznamy zasady korzystania z generatora ofert, tj. internetowej platformy do obsługi procedury zlecania zadań publicznych w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Od  grudnia 2018 r. generator obowiązywać będzie również w ramach procedury zlecania zadań publicznych w trybie ustawy o sporcie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o zdrowiu publicznym. Ponadto dowiemy się również w jaki sposób szukać prywatnych darczyńców organizacji i jak przygotować skuteczną zbiórkę darowizn w internecie. Otrzymamy również praktyczne wskazówki dot. standardów organizacji wolontariatu, rekrutacji i motywacji wolontariuszy.

Wydarzeniem towarzyszącym Forum będzie V Kawiarenka Obywatelska Seniorów organizowana we współpracy z Radą Seniorów Miasta Torunia. Kawiarenka odbędzie się w Sali Kominkowej Domu Harcerza w Toruniu.

Ponadto podczas Forum przeprowadzone zostaną wybory przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kadencji 2019-2022. Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Torunia (z wyjątkiem organizacji sieciowych, dla których przewidziano odrębne postępowanie) może zgłosić jednego kandydata do Sejmiku. W wyniku wyborów wyłonionych zostanie dwóch delegatów do Sejmiku reprezentujących toruńskie organizacje pozarządowe oraz dwóch stałych zastępców.

Jak się zgłosić?
Podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć lub odesłać:
•    do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (pok. nr 35),
•    lub na nr fax 56 611 86 80,
•    lub na adres e-mail: marcelina.chojnacka@um.torun.pl

Skip to content