WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA WSPARCIA PRZEZ NOWE LUB ISTNIEJĄCE PRZEDSIEBIORSTWA SPOŁECZNE BĄDŹ PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ, WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE FINANSOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU”
w ramach Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr RPKP.09.04.01-04-0003/18

REGULAMIN dot. rozliczania
Skip to content