Program szkoleń inkubacyjnych i wizyty studyjnej dla osób, i podmiotów zainteresowanych założeniem podmiotu ekonomii społecznej,

organizowanych w ramach projektu

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej

harmonogram i program szkoleń _inkubacja 4

harmonogram i program szkoleń _inkubacja 4

 

Skip to content