Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (lider) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tilia w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Priorytet IX Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na wyłonienie trzech ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji finansowej na założenie spółdzielni socjalnej lub utworzenie miejsca pracy w nowotworzonych/istniejących przedsiębiorstwach społecznych.
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności (rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.ekonomia-spoleczna.com.pl.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór trzech ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji finansowej na założenie spółdzielni socjalnej lub utworzenie miejsca pracy w nowotworzonych/istniejących przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”.
Ekspert zewnętrzny będzie miał za zadanie:
– przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji finansowej na założenie spółdzielni socjalnej lub utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym wraz z załącznikami, tj. biznesplanów i harmonogramów rzeczowo-finansowych (zapoznanie się z biznesplanem, ocena biznesplanu, w tym analiza: celowości przedsięwzięcia, wykonalności przedsięwzięcia, operatywności, wielowariantowości, kompletności, niezbędności i racjonalności finansowa, wiedzy i doświadczenia zgodnie z kartą oceny merytorycznej wraz z uzasadnieniem, przygotowanie opisu podsumowania oceny) oraz ewentualne ponowne rozpatrzenie wniosków, zgodnie z procedurą odwoławczą opisaną w Regulaminie świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej,
– przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami zgodnie z karta oceny merytorycznej oraz ewentualne ponowne rozpatrzenie wniosków, zgodnie z procedurą odwoławczą opisaną w Regulaminie świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej,
– uczestniczenie w pracach Komisji Oceny Wniosków,
-sporządzenie listy wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów,
-wyłonienie wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego i przedstawienie Zmawiającemu protokołu z posiedzenia Komisji.

Pełna treść rozeznania OWES Toruń

Skip to content