ROZEZNANIE RYNKU NR 4/2020/RR/ECWM/OWES – wyłonienie eksperta

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży (lider) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tilia w
związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Priorytet IX Solidarne społeczeństwo,
Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów
sektora ekonomii społecznej, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku
na:
a) wyłonienie eksperta – członka Komisji oceniającej biznesplany (KOB) będące załącznikiem do
wniosków o dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowotworzonych/istniejących
przedsiębiorstwach społecznych oraz wniosków o mikrogranty na działalność grup
inicjatywnych w zakresie ekonomizacji działalności,
b) wyłonienie eksperta – członka Komisji odwoławczej oceniającej odwołania od decyzji KOB.

Szczegóły dokumenty w załącznikach:

1.Zapytanie

Rozeznanie rynku nr 4

2. Załączniki 1-6

Rozeznanie_rynku_nr_4_zał.

 

Skip to content