Rozeznanie cenowe nr 03/2024/OWES/Materiały szkoleniowe i edukacyjne

Dotyczy zamówienia na materiały szkoleniowo – edukacyjne na potrzeby szkoleń organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, nr FEKP.08.22-IZ.00-0004/23

w ramach

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 8.22 Ekonomia społeczna, Celu szczegółowego 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie ,,Tilia” (Partner projektu)

ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, tel. 512 248 838

ZAŁĄCZNIKI

Materiały szkoleniowe

Oferta_Zał.1

Umowa_Zał.2

Oświadczenie_Zał.3

Doświadczenie_Zał.4

Brak_powiązań_Zał.5

 

 

 

Skip to content