Bezpłatne doradztwo z klauzul społecznych i odpowiedzialnych zamówień publicznych

Od 1 kwietnia br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do korzystania  z BEZPŁATNYCH usług doradztwa w zakresie stosowania klauzul społecznych i odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Doradztwo eksperckie jest przeznaczone dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), jednostek organizacyjnych JST oraz podmiotów ekonomii społecznej (PES). Dotyczyć będzie tematyki stosowania klauzul społecznych, odpowiedzialnych zamówień publicznych czy realizacji usług użyteczności publicznej.

Obszary tematyczne doradztwa:
  • przedstawienie podstaw prawnych stosowania klauzul społecznych oraz innych rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień publicznych, z uwzględnieniem zamówień dotyczących usług użyteczności publicznej i rewitalizacji;
  • omówienie korzyści społecznych możliwych do osiągnięcia dzięki stosowaniu tych rozwiązań i warunków do tego niezbędnych;
  • wskazanie, które z rozwiązań ułatwiają dostęp do zamówień publicznych podmiotom ekonomii społecznej i co jest potrzebne po stronie JST i po stronie PES;
  • przedstawienie dobrych przykładów stosowania przez samorządy terytorialne rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne w zamówieniach publicznych;
  • pomoc w wyborze rozwiązań adekwatnych do specyfiki gminy, powiatu i oczekiwań JST;
  • przedstawienie, w jaki sposób zastosować te rozwiązania w postępowaniach o zamówienie publiczne;
  • pomoc w przygotowaniu systemowych rozwiązań dotyczących stosowania przez JST rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne;
  • inne kwestie dotyczące społecznych zamówień publicznych zgłoszone przez odbiorców doradztwa.

Ekspertem będzie  Tomasz Schimanek, specjalista ds. ekonomii społecznej i społecznych zamówień, który jesienią ubiegłego roku prowadził, także organizowane przez ROPS w Toruniu, i cieszące się dużym zainteresowaniem, warsztaty ze społecznego zlecania zadań.

Z uwagi na stan epidemii, ogłoszony w naszym kraju, doradztwo, do odwołania, będzie świadczone w tylko i wyłącznie formie pośredniej, czyli telefonicznie lub mailowo. Termin świadczenia usług doradztwa będzie dostosowany do potrzeb i możliwości osób z nich korzystających, ale nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania. Rekrutację zainteresowanych instytucji będzie prowadził Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W tej sprawie należy kontaktować się z p. Radosławem Kowalskim (mail: r.kowalski@rops.torun.pl, tel. 501 604 113)

OWES Toruń

Skip to content