Pracownicze plany kapitałowe

Przypominamy, że 23 kwietnia 2021 r., upływa termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla podmiotów zatrudniających pracowników, które były zobligowane do wdrożenia PPK w IV – ostatnim etapie. Wyjątkiem są zasady dotyczące podmiotów zatrudniających, będących mikroprzedsiębiorcami. W przypadku mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców czyli spełniającemu łącznie warunki:

a) zatrudniajacemu średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągajacemu roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, przepisy, przewidują warunkowe wyłączenie z tworzenia PPK.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK przepisów tej ustawy nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W przypadku, kiedy podmiotowi zatrudniającemu posiadającemu status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców wszystkie osoby złożą rezygnację z dokonywania wpłat do PPK, podmiot ten nie zawiera umowy o zarządzanie PPK.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli osoba zatrudniona, która uprzednio złożyła deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złoży wniosek o dokonywanie wpłat, ten podmiot zatrudniający-mikroprzedsiębiorca  będzie zobowiązany do utworzenia PPK. Tak będzie również w przypadku, gdy ten podmiot zatrudni nowego pracownika, który będzie chciał oszczędzać w PPK.

Skip to content