Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia prowadzi nabory wniosków na cztery formy wsparcia, które realizowane są w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy. Oferta skierowana jest do podmiotów planujących zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej przez PUP dla Miasta Torunia.
Wnioski można składać o:
Staż dla bezrobotnych
Od 1.02.2023 r. do wyczerpania środków istnieje możliwość składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy.
Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracyz pracodawcą.
Czas trwania stażu: do 6 miesięcy.
Przewidywana liczba uczestników: co najmniej 85 osób.
Uczestnicy: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla MiastaTorunia.
Szczegóły na stronie PUP.
UWAGA: Forma cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Urząd, w przypadku dużej liczby wniosków, może czasowo zawiesić nabór na tę formę.
Prace interwencyjne
Od 1.02.2023 r. do wyczerpania środków istnieje możliwość składania wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach środków Funduszu Pracy. Prace interwencyjne – to zatrudnienie bezrobotnego przez Pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

Przewidywana liczba uczestników: 29 osób.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami organizacji prac interwencyjnych.

Szczegóły na stronie PUP.
Organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej

Od 1.02.2023 r. do wyczerpania środków Urząd pracy może sfinansować do 300% przeciętnego wynagrodzenia szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.
O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej możesz ubiegać się jeżeli jesteś pracodawcą lub przedsiębiorcą i zamierzasz zatrudnić skierowane przez urząd pracy osoby bezrobotne oddelegowane na szkolenie na podstawie ww. umowy.

Szczegóły na stronie PUP.
UWAGA: Alternatywą do tej formy jest szkolenie indywidualne na wniosek osoby bezrobotnej, gdy pracodawca zagwarantuje zatrudnienie po jego ukończeniu.
Finansowanie składek pracowników przedsiębiorstwa społecznego
Od 1.02.2023 r. do wyczerpania środków istnieje możliwość składania wniosków o finansowanie składek pracowników przedsiębiorstwa społecznego w ramach środków Funduszu Pracy. Urząd pracy zwraca część wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa społecznego będącego osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym, odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej wysokości miesięcznej składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.
Szczegóły na stronie PUP.

Nabory planowane w najbliższym czasie
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – kształcenie ustawiczne pracowników/pracodawcy

Pracodawca (jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę), który ma siedzibę albo prowadzi działalność na terenie miasta Torunia zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy, może złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami w następującym
terminie: od 13.02.2023 r. do 17.02.2023 r. w godz. 7.30-15.00.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2023.
Szczegóły na stronie PUP.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego bądź poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej.
Powiatowy urząd pracy może zwrócić koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej 36.000 zł.
Planowany termin naboru: od 20.02.2023 r.

Skip to content