owes Toruń

Aktualności OWES Toruń…

Mikołaj niesie…

Uprzejmie informujemy, iż na naszej stronie internetowej OWES Toruń dostępne są formularze zgłoszeniowe do projektu, dla osób fizycznych i prawnych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań dotyczących pozyskiwania dotacji/mikrodotacji.

Link: http://ekonomia-spoleczna.com.pl/do-pobrania/dokumenty-projektowe/

owes Toruń

W ciągu najbliższych tygodni zostanie ogłoszony nabór do kolejnej edycji konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej i informacja dostępna będzie m.in. na stronie internetowej http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/. Konkurs został zaplanowany na I kwartał 2020 roku. „Zachęcamy do udziału wszystkie firmy społeczne, jak również jednostki samorządu terytorialnego”. – mówi minister Marlena Maląg. Wsparcie w dopełnieniu prostych formalności związanych z udziałem w naborze będzie można otrzymać pod numerem infolinii podanym w ogłoszeniu, jak również w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ogłoszenie wyników i wręczenie certyfikatów jakości odbywa się na dorocznym Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, którego gospodarzem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. IV OFESiS odbędzie się w czerwcu 2020 roku w Warszawie.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020 r.

W 2020 r. po raz drugi środki z krajowego funduszu szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet dedykowany podmiotom ekonomii solidarnej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2020 r, a Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała między innymi dwa tematy dotyczące pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii solidarnej:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej. W rezultacie pierwszy z powyższych priorytetów realizowany będzie w ramach tzw. puli ministra, a drugi w ramach priorytetów rady rynku pracy dla rezerwy KFS.

Co to oznacza dla PES?

KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Co roku środki na KFS (w 2019 to ponad 246,5 mln zł) dzielona są na część, dla której priorytety określa minister (80%) oraz rezerwę, dla której główne wyzwania określa RRP (20%).                 

Więcej informacji na: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Fundusz,Szkoleniowy,4091.html

 

owes Toruń

 

Koniec roku czyli obietnica nowego

Dziękując wszystkim za wspólnie przeżyty dobry rok, z nadzieją na owocny nowy, składamy najserdeczniejsze życzenia przyjaciołom ośrodka, partnerom, współpracownikom a na ostatku,

choć szczególnie, wszystkim beneficjentom OWES Toruń.

To Wy nadajecie sens naszej działalności i z dumą, i wzruszeniem patrzymy jak świetnie

sobie radzicie i rozwijacie się.

Ślemy Wam dziś najlepsze życzenia, zdrowia, nadziei i powodzenia:

„Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski..
Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Drzewa ptakom, ptaki drzewom.
W wiewie wiatru płatkom śniegu”.

Szczęśliwego Nowego Roku!!!

życzy OWES Toruń

Skip to content