Informacja o projekcie

owes toruńProjekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany w partnerstwie przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie „Tilia”, w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.

Wartość projektu: 9 094 539,31 PLN.
Wkład funduszy: 8 829 839,31 PLN.

Cel główny projektu OWES Toruń

Wzmocnienie rozwoju sektora ekonomii społecznej  istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz pobudzenie powstawania nowych PES poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w drodze animacji i inkubacji na obszarze drugiego subregionu Województwa Kujawsko – Pomorskiego tj. powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i M. Torunia w okresie od 01.10.2019 – 30.09.2022 r.

Cele szczegółowe projektu OWES Toruń

 • 157 PES zostanie objętych wsp., którego celem jest poprawa jakości ich funkcjon., stworzenie dodat. miejsc pracy oraz ekonomizacji
  podmiotu.
 • 188 os. zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ. zostanie objętych wsp., mającym na celu zaktywizowanie w działaniu na rynku pracy.
 • 96 os. zagrożonych wykluczeniem społ. lub ubóstwem pracujących po opuszczeniu programu.
  Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe:
 • osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej
 • podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne

Opis projektu OWES Toruń

Projekt opiera się na działaniach animacyjnych i edukacyjnych dla osób prawnych i fizycznych najbardziej oddalonych od rynku pracy z obszaru subregionu 2. Ważną rolę pełnić będzie inkubacja przedsiębiorstw społecznych realizowana w celu utworzenia przedsiębiorstwa społecznego przez osoby prawne oraz grupy inicjatywne. Rozwój przedsiębiorczości społecznej opiera się o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego oraz merytorycznego m.in. poprzez świadczenie doradztwa ogólnego, specjalistycznego, szkoleń/kursów, mentoringu/coachingu, wizyt studyjnych, mentoring/coaching/ekspert, udzielanie mikrograntów, voucherów, wsparcia o charakterze reintegracyjnym. W ramach projektu założono działania mające na celu podniesienie konkurencyjności PES/PS poprzez tworzenie kooperatyw.

Skip to content