DOTACJE I MIKROGRANTY z OWES w Toruniu, dla NGO i grup nieformalnych z subregionu 2., tj. powiatów: m. Torunia, toruńskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego oraz chełmińskiego.

Wnioskodawcy składają wniosek oraz budżet w 1/2 egzemplarzach (patrz regulamin! w miarę możliwości druk dwustronny)  w kopercie, dokumenty spięte w skoroszycie.
Wymagane dokumenty należy złożyć w biurze OWES (osobiście – w godzinach pracy biura, tj.od 8:00 do 16:00 lub drogą pocztową, lub kurierem (decyduje data stempla pocztowego). Adres do składania osobistego lub wysyłki pocztowej: ul. Wola Zamkowa 12a , 87-100 Toruń.
Wniosek można również przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej. Wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć czytelny skan, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej. Szczegóły w regulaminie! Prosimy o nieusuwanie żadnej części wniosku, jedynie pozostawienie tabel bez wypełniania w przypadku niezadeklarowania chęci założenia przedsiębiorstwa!

Zapraszamy do składania wniosków.

Do zdobycia środki wspierające organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tworzeniu organizacji. Wsparcie to ma na celu  zwiększenie skuteczności i usamodzielnienie się ekonomiczne organizacji.

Chcesz rozwinąć  działalność gospodarczą lub odpłatną w swojej organizacji pozarządowej?

Zapraszamy do naszego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Toruniu po pomoc w otrzymaniu mikrograntu.

ILE:        Można wnioskować o kwoty od 1500 zł do 5000 zł.`
DLA KOGO:
  • grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą), tj. grupy składające się trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu 2. działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
  • organizacje pozarządowe bez działalności ekonomicznej zarejestrowane na terenie subregionu 2., które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności ekonomicznej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców). Złożenie dokumentów do KRS możliwe jest dopiero po poniesieniu wszystkich wydatków zaplanowanych w budżecie.
NA CO:
Przykładowe działania w ramach Mikrograntów:
  • opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, promocyjnego, fundraisingowego);
  • przeprowadzenia działań pilotażowych (szkoleń i warsztatów) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną, także zakup potrzebnych  do tego materiałów.
  • zakupu wyposażenia i sprzętu (nowe limity!) i posłuży do realizacji działań;
  • zakupu usług, niezbędnych do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (m.in. usługi promocyjne, marketingowe, promocyjne);
  • zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu
    w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
  • grupy nieformalne mogą zakupić sprzęt do 25% wartości dotacji

W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć skany lub zdjęcia, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej (wersję papierową prosimy zachować do wglądu).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Operatora – w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, poprzez umówienie się, z wyprzedzeniem, na spotkanie informacyjne, w formie mailowej lub telefonicznej.

Osoba do kontaktu:

Kamila Karolewska- tel. 56 652 22 40 e-mail: k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pl

ZAŁĄCZNIKI DO KONKURSU MIKROGRANTOWEGO (Biznesplany – zakładka: Do pobrania)

Regulamin-Mikrogranty-OWES-Torun 2022

Wniosek_Mikrogranty_organizacje pozarządowe

Wniosek_Mikrogranty-dla-grup-nieformalnych

Budzet-Mikrogranty2022

Oświadczenie_VAT_OWES_Torun-_mikrogrant

Umowa_mikrogrant_grupa-nieformalna

Umowa_mikrogrant_organizacja pozarządowa – formatka

Sprawozdanie_wzór

 

Skip to content