Księgowość to obowiązek dotyczący wszystkich NGO (fundacji, stowarzyszeń rejestrowych i zwykłych, klubów sportowych). Księgowość musi być prowadzona nawet wtedy, gdy jedynym przychodem stowarzyszenia (zarówno rejestrowego czy zwykłego) są składki członkowskie.

Od 1 stycznia 2016 r. (już trzeci rok) organizacje pozarządowe mogą zdecydować się na prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, która dedykowana jest małym organizacjom, spełniającym określone warunki:

 1. prowadzą działania w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku,
 2. nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 3. nie mają statusu organizacji pożytku publicznego,
 4. osiągają przychody wyłącznie z:
  1. działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
  2. działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
  3. tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
  4. tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
 5. w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt d. w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.

Organizacja nie prowadzi pełnej księgowości, tylko uproszoną ewidencję przychodów i kosztów. Jest także  zwolniona z obowiązku przygotowywania corocznego sprawozdania finansowego, a także nie musi posiadać polityki rachunkowości.

Jeśli NGO zdecyduje się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, informację taką musi zgłosić do swojego urzędu skarbowego do 31 stycznia 2017 r.

Osoby zainteresowane tematem, zapraszam do kontaktu.

 Andrzej Kopeć

Doradca księgowo – podatkowy

OWES w Toruniu

tel. 885 300 250

e-mail: andrzej.kopec@karstans.pl

Skip to content