AKTUALIZACJA 7.11.2022: Informujemy, że w związku z wyczerpaniem puli środków, zawieszamy nabór wniosków w ramach konkursu mikrograntowego. 

AKTUALIZACJA 27.06.2022

MIKROGRANTY z OWES w Toruniu, dla NGO i grup nieformalnych z subregionu 2., tj. powiatów: m. Torunia, toruńskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego oraz chełmińskiego.

Wnioskodawcy składają wniosek oraz budżet w 1/2 egzemplarzach (patrz regulamin! w miarę możliwości druk dwustronny)  w kopercie, dokumenty spięte w skoroszycie.
Wymagane dokumenty należy złożyć w biurze OWES (osobiście – w godzinach pracy biura, tj.od 8:00 do 16:00 lub drogą pocztową, lub kurierem (decyduje data stempla pocztowego). Adres do składania osobistego lub wysyłki pocztowej: ul. Wola Zamkowa 12a , 87-100 Toruń.
Wniosek można również przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej. Wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć czytelny skan, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej. Szczegóły w regulaminie! Prosimy o nieusuwanie żadnej części wniosku, jedynie pozostawienie tabel bez wypełniania w przypadku niezadeklarowania chęci założenia przedsiębiorstwa!

Zapraszamy do składania wniosków.

Do zdobycia środki wspierające organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tworzeniu organizacji. Wsparcie to ma na celu  zwiększenie skuteczności i usamodzielnienie się ekonomiczne organizacji.

Chcesz rozwinąć  działalność gospodarczą lub odpłatną w swojej organizacji pozarządowej?

Zapraszamy do naszego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Toruniu po pomoc w otrzymaniu mikrograntu.

ILE:        Można wnioskować o kwoty od 1500 zł do 5000 zł.`
DLA KOGO:
 • grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą), tj. grupy składające się trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu 2. działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
 • organizacje pozarządowe bez działalności ekonomicznej zarejestrowane na terenie subregionu 2., które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności ekonomicznej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców). Złożenie dokumentów do KRS możliwe jest dopiero po poniesieniu wszystkich wydatków zaplanowanych w budżecie.
NA CO:
Przykładowe działania w ramach Mikrograntów:
 • opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, promocyjnego, fundraisingowego);
 • przeprowadzenia działań pilotażowych (szkoleń i warsztatów) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną, także zakup potrzebnych  do tego materiałów.
 • zakupu wyposażenia i sprzętu (nowe limity!) i posłuży do realizacji działań;
 • zakupu usług, niezbędnych do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (m.in. usługi promocyjne, marketingowe, promocyjne);
 • zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu
  w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
 • grupy nieformalne mogą zakupić sprzęt do 25% wartości dotacji

W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć skany lub zdjęcia, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej (wersję papierową prosimy zachować do wglądu).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Operatora – w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, poprzez umówienie się, z wyprzedzeniem, na spotkanie informacyjne, w formie mailowej lub telefonicznej.

Osoba do kontaktu:

Kamila Karolewska- tel. 56 652 22 40 e-mail: k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pl

ZAŁĄCZNIKI DO KONKURSU MIKROGRANTOWEGO

Regulamin-Mikrogranty-OWES-Torun 2022

Wniosek_Mikrogranty_organizacje pozarządowe

Wniosek_Mikrogranty-dla-grup-nieformalnych (9)

Budzet-Mikrogranty2022

Oświadczenie_VAT_OWES_Torun-_mikrogrant

Umowa_mikrogrant_grupa-nieformalna

Umowa_mikrogrant_organizacja pozarządowa – formatka

Sprawozdanie_wzór

ARCHIWALNE

AKTUALIZACJA 1.2022

DOTACJE I MIKROGRANTY z OWES w Toruniu, dla NGO i grup nieformalnych z subregionu 2., tj. powiatów: m. Torunia, toruńskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego oraz chełmińskiego.

Wnioskodawcy składają wniosek oraz budżet w 1/2 egzemplarzach (patrz regulamin! w miarę możliwości druk dwustronny)  w kopercie, dokumenty spięte w skoroszycie.
Wymagane dokumenty należy złożyć w biurze OWES (osobiście – w godzinach pracy biura, tj.od 8:00 do 16:00 lub drogą pocztową, lub kurierem (decyduje data stempla pocztowego). Adres do składania osobistego lub wysyłki pocztowej: ul. Wola Zamkowa 12a , 87-100 Toruń.
Wniosek można również przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej. Wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć czytelny skan, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej. Szczegóły w regulaminie! Prosimy o nieusuwanie żadnej części wniosku, jedynie pozostawienie tabel bez wypełniania w przypadku niezadeklarowania chęci założenia przedsiębiorstwa!

Zapraszamy do składania wniosków.

Do zdobycia środki wspierające organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tworzeniu organizacji. Wsparcie to ma na celu  zwiększenie skuteczności i usamodzielnienie się ekonomiczne organizacji.

Chcesz rozwinąć  działalność gospodarczą lub odpłatną w swojej organizacji pozarządowej?

Zapraszamy do naszego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Toruniu po pomoc w otrzymaniu mikrograntu.

ILE:        Można wnioskować o kwoty od 1500 zł do 5000 zł.`
DLA KOGO:
 • grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą), tj. grupy składające się trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu 2. działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
 • organizacje pozarządowe bez działalności ekonomicznej zarejestrowane na terenie subregionu 2., które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności ekonomicznej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców). Złożenie dokumentów do KRS możliwe jest dopiero po poniesieniu wszystkich wydatków zaplanowanych w budżecie.
NA CO:
Przykładowe działania w ramach Mikrograntów:
 • opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, promocyjnego, fundraisingowego);
 • przeprowadzenia działań pilotażowych (szkoleń i warsztatów) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną, także zakup potrzebnych  do tego materiałów.
 • zakupu wyposażenia i sprzętu (nowe limity!) i posłuży do realizacji działań;
 • zakupu usług, niezbędnych do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (m.in. usługi promocyjne, marketingowe, promocyjne);
 • zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu
  w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
 • grupy nieformalne mogą zakupić sprzęt do 25% wartości dotacji

W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć skany lub zdjęcia, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej (wersję papierową prosimy zachować do wglądu).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Operatora – w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, poprzez umówienie się, z wyprzedzeniem, na spotkanie informacyjne, w formie mailowej lub telefonicznej.

Osoba do kontaktu:

Kamila Karolewska- tel. 56 652 22 40 e-mail: k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pl

ZAŁĄCZNIKI DO KONKURSU MIKROGRANTOWEGO (Biznesplany – zakładka: Do pobrania)

Regulamin-Mikrogranty-OWES-Torun 2022

Wniosek_Mikrogranty_organizacje pozarządowe

Wniosek_Mikrogranty-dla-grup-nieformalnych

Budzet-Mikrogranty2022

Oświadczenie_VAT_OWES_Torun-_mikrogrant

Umowa_mikrogrant_grupa-nieformalna

Umowa_mikrogrant_organizacja pozarządowa – formatka

Sprawozdanie_wzór

 

ARCHIWALNE:

MIKROGRANTY z OWES w Toruniu, aktualizacja z listopada 2021.

DOTACJE I MIKROGRANTY z OWES w Toruniu, dla NGO i grup nieformalnych z subregionu 2., tj. powiatów: m. Torunia, toruńskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego oraz chełmińskiego.

Wnioskodawcy składają wniosek oraz budżet w 2 egzemplarzach (w miarę możliwości druk dwustronny) w kopercie, dokumenty spięte w skoroszycie.
Wymagane dokumenty należy złożyć w biurze OWES (osobiście – w godzinach pracy biura, tj.od 8:00 do 16:00 lub drogą pocztową, lub kurierem (decyduje data stempla pocztowego). Adres do składania osobistego lub wysyłki pocztowej: ul. Wola Zamkowa 12a , 87-100 Toruń.
Wniosek można również przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej. Wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć czytelny skan, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej. Szczegóły w regulaminie! Prosimy o nieusuwanie żadnej części wniosku, jedynie pozostawienie tabel bez wypełniania w przypadku niezadeklarowania chęci założenia przedsiębiorstwa!

Zapraszamy do składania wniosków.

Do zdobycia środki wspierające organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tworzeniu organizacji. Wsparcie to ma na celu  zwiększenie skuteczności i usamodzielnienie się ekonomiczne organizacji.

Chcesz rozwinąć  działalność gospodarczą lub odpłatną w swojej organizacji pozarządowej?

Zapraszamy do naszego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Toruniu po pomoc w otrzymaniu mikrograntu.

ILE:        Można wnioskować o kwoty od 1500 zł do 5000 zł.`
DLA KOGO:
 • grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą), tj. grupy składające się trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu 2. działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
 • organizacje pozarządowe bez działalności ekonomicznej zarejestrowane na terenie subregionu 2., które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności ekonomicznej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców). Złożenie dokumentów do KRS możliwe jest dopiero po poniesieniu wszystkich wydatków zaplanowanych w budżecie.
NA CO:
Przykładowe działania w ramach Mikrograntów:
 • opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, promocyjnego, fundraisingowego);
 • przeprowadzenia działań pilotażowych (szkoleń i warsztatów) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną, także zakup potrzebnych  do tego materiałów.
 • zakupu wyposażenia i sprzętu (nowe limity!) i posłuży do realizacji działań;
 • zakupu usług, niezbędnych do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (m.in. usługi promocyjne, marketingowe, promocyjne);
 • zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu
  w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
 • grupy nieformalne mogą zakupić sprzęt do 25% wartości dotacji

W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć skany lub zdjęcia, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej (wersję papierową prosimy zachować do wglądu).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Operatora – w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, poprzez umówienie się, z wyprzedzeniem, na spotkanie informacyjne, w formie mailowej lub telefonicznej. Osoby do kontaktu:

Kamila Karolewska- tel. 56 652 22 40 e-mail: k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pl

ZAŁĄCZNIKI DO KONKURSU MIKROGRANTOWEGO (Biznesplany – zakładka: Do pobrania)

Regulamin-Mikrogranty-OWES-Torun

Wniosek_Mikrogranty_organizacje

Wniosek_Mikrogranty-dla-grup-nieformalnych

Budzet-Mikrogranty-2021-2022

Umowa_mikrogrant_grupa-nieformalna

Umowa_mikrogrant_organizacja

Oswiadczenie_VAT_OWES_Torun-_mikrogrant

ARCHIWALNE

MIKROGRANTY z OWES w Toruniu, aktualizacja z 22.07.2021

KONKURS  o MIKROGRANTY z OWES w Toruniu, dla NGO i grup nieformalnych z subregionu 2., tj. powiatów: m. Torunia, toruńskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego oraz chełmińskiego.

Wnioskodawcy składają wniosek oraz budżet w 2 egzemplarzach (w miarę możliwości druk dwustronny) w kopercie, dokumenty spięte w skoroszycie.
Wymagane dokumenty należy złożyć w biurze OWES (osobiście – w godzinach pracy biura, tj.od 8:00 do 16:00 lub drogą pocztową, lub kurierem (decyduje data stempla pocztowego). Adres do składania osobistego lub wysyłki pocztowej: ul. Wola Zamkowa 12a , 87-100 Toruń.
Wniosek można również przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej. Wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć czytelny skan, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej. Szczegóły w regulaminie! Prosimy o nieusuwanie żadnej części wniosku, jedynie pozostawienie tabel bez wypełniania w przypadku niezadeklarowania chęci założenia przedsiębiorstwa!

Zapraszamy do składania wniosków.

Do zdobycia środki wspierające organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tworzeniu organizacji. Wsparcie to ma na celu  zwiększenie skuteczności i usamodzielnienie się ekonomiczne organizacji.

Chcesz rozwinąć  działalność gospodarczą lub odpłatną w swojej organizacji pozarządowej?

Zapraszamy do naszego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Toruniu po pomoc w otrzymaniu mikrograntu.

ILE:        Można wnioskować o kwoty od 1500 zł do 5000 zł.`
DLA KOGO:
 • grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą), tj. grupy składające się trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu 2. działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
 • organizacje pozarządowe bez działalności ekonomicznej zarejestrowane na terenie subregionu 2., które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności ekonomicznej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców). Złożenie dokumentów do KRS możliwe jest dopiero po poniesieniu wszystkich wydatków zaplanowanych w budżecie.
NA CO:
Przykładowe działania w ramach Mikrograntów:
 • opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, promocyjnego, fundraisingowego);
 • przeprowadzenia działań pilotażowych (szkoleń i warsztatów) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną, także zakup potrzebnych  do tego materiałów.
 • zakupu wyposażenia i sprzętu (nowe limity!) i posłuży do realizacji działań;
 • zakupu usług, niezbędnych do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (m.in. usługi promocyjne, marketingowe, promocyjne);
 • zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu
  w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
 • grupy nieformalne mogą zakupić sprzęt do 25% wartości dotacji

W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć skany lub zdjęcia, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej (wersję papierową prosimy zachować do wglądu).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Operatora – w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, poprzez umówienie się, z wyprzedzeniem, na spotkanie informacyjne, w formie mailowej lub telefonicznej. Osoby do kontaktu:

Kamila Karolewska- tel. 56 652 22 40 e-mail: k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pl

Regulamin-Mikrogranty-OWES-Torun-2021 (4)

Wniosek_Mikrogranty_organizacje_2021-2 (1)

Wniosek_Mikrogranty-dla-grup-nieformalnych_2021-3 (9)

Oswiadczenie_VAT_OWES_Torun-_mikrogrant-2021-2

Budzet-Mikrogranty-2021-3 (3)

Umowa_mikrogrant_grupa-nieformalna_2021-1 (1)

Umowa_mikrogrant_organizacja_2021-2

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWALNE aktualizacja z 25. maja 2021r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć czytelny skan, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej (wersję papierową prosimy zachować do wglądu).

 

Zapraszamy do składania wniosków.

Do zdobycia środki wspierające organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tworzeniu organizacji. Wsparcie to ma na celu  zwiększenie skuteczności i usamodzielnienie się ekonomiczne organizacji.

Chcesz rozwinąć  działalność gospodarczą lub odpłatną w swojej organizacji pozarządowej?

Zapraszamy do naszego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Toruniu po pomoc w otrzymaniu mikrograntu.

ILE:        Można wnioskować o kwoty od 1500 zł do 5000 zł.`
DLA KOGO:
 • grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą), tj. grupy składające się trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu 2. działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
 • organizacje pozarządowe bez działalności ekonomicznej zarejestrowane na terenie subregionu 2., które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności ekonomicznej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców). Złożenie dokumentów do KRS możliwe jest dopiero po poniesieniu wszystkich wydatków zaplanowanych w budżecie.
NA CO:
Przykładowe działania w ramach Mikrograntów:
 • opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, promocyjnego, fundraisingowego);
 • przeprowadzenia działań pilotażowych (szkoleń i warsztatów) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną, także zakup potrzebnych  do tego materiałów.
 • zakupu wyposażenia i sprzętu (nowe limity!) i posłuży do realizacji działań;
 • zakupu usług, niezbędnych do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (m.in. usługi promocyjne, marketingowe, promocyjne);
 • zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć skany lub zdjęcia, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej (wersję papierową prosimy zachować do wglądu).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Operatora – w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, poprzez umówienie się, z wyprzedzeniem, na spotkanie informacyjne, w formie mailowej lub telefonicznej. Osoby do kontaktu:

Paulina Majas – tel. 512 246 887, e-mail: p.majas@ekonomia-spoleczna.com.pl

Kamila Karolewska- tel. 56 652 22 40 e-mail: k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin-Mikrogranty-OWES-Torun- 2021 (2)

Regulamin-Mikrogranty-OWES-Torun- 2021

Oswiadczenie_VAT_OWES_Torun-_mikrogrant-2021 (2)

Budzet-Mikrogranty-2021 (3)

Wniosek_Mikrogranty_organizacje_2021 (2)

Wniosek_Mikrogranty-dla-grup-nieformalnych_2021 (3)

Umowa_mikrogrant_grupa-nieformalna_2021 (1)

Umowa_mikrogrant_organizacja_2021 (2)

ARCHIWALNE:

MIKROGRANTY z OWES w Toruni

aktualizacja z 8 lutego 2021r. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć czytelny skan, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej (wersję papierową prosimy zachować do wglądu).

Zapraszamy do składania wniosków.

Do zdobycia środki wspierające organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tworzeniu organizacji. Wsparcie to ma na celu  zwiększenie skuteczności i usamodzielnienie się ekonomiczne organizacji.

Chcesz rozwinąć  działalność gospodarczą lub odpłatną w swojej organizacji pozarządowej?

Zapraszamy do naszego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Toruniu po pomoc w otrzymaniu mikrograntu.

ILE:        Można wnioskować o kwoty od 1500 zł do 5000 zł.`
DLA KOGO:
 • grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą), tj. grupy składające się trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu 2. działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
 • organizacje pozarządowe bez działalności ekonomicznej zarejestrowane na terenie subregionu 2., które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności ekonomicznej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców). Złożenie dokumentów do KRS możliwe jest dopiero po poniesieniu wszystkich wydatków zaplanowanych w budżecie.
NA CO:
Przykładowe działania w ramach Mikrograntów:
 • opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, promocyjnego, fundraisingowego);
 • przeprowadzenia działań pilotażowych (szkoleń i warsztatów) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną, także zakup potrzebnych  do tego materiałów.
 • zakupu wyposażenia i sprzętu (nowe limity!) i posłuży do realizacji działań;
 • zakupu usług, niezbędnych do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (m.in. usługi promocyjne, marketingowe, promocyjne);
 • zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć skany lub zdjęcia, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej (wersję papierową prosimy zachować do wglądu).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Operatora – w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, poprzez umówienie się, z wyprzedzeniem, na spotkanie informacyjne, w formie mailowej lub telefonicznej. Osoby do kontaktu:

Paulina Majas – tel. 512 246 887, e-mail: p.majas@ekonomia-spoleczna.com.pl

Kamila Karolewska- tel. 56 652 22 40 e-mail: k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pl

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN_MIKROGRANTY_2021

Wniosek_Mikrogranty dla grup nieformalnych_2021

Wniosek_Mikrogranty_organizacje_2021

Umowa_mikrogrant_organizacja_2021

Umowa_mikrogrant_grupa nieformalna_2021

Budzet-Mikrogranty-2021

Oswiadczenie_VAT_OWES_Torun-_mikrogrant 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWALNE: 

Mikrogranty z OWES w Toruniu, EDYCJA III 2020 (ARCHIWALNE)

dla subregionu 2.,tj. powiatów: m. Torunia, toruńskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego oraz chełmińskiego.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu ogłasza konkurs
„Mikrodotacje z OWES w Toruniu”.

Zapraszamy do składania wniosków.

Do zdobycia środki wspierające organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tworzeniu organizacji. Wsparcie to ma na celu  zwiększenie skuteczności i usamodzielnienie się ekonomiczne organizacji.

Chcesz rozwinąć  działalność gospodarczą lub odpłatną w swojej organizacji pozarządowej?

Zapraszamy do naszego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Toruniu po pomoc w otrzymaniu mikrograntu.

ILE:        Można wnioskować o kwoty od 1500 zł do 5000 zł.`
DLA KOGO:
 • grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą), tj. grupy składające się trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu 2. działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
 • organizacje pozarządowe bez działalności ekonomicznej zarejestrowane na terenie subregionu 2., które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności ekonomicznej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców). Złożenie dokumentów do KRS możliwe jest dopiero po poniesieniu wszystkich wydatków zaplanowanych w budżecie.
NA CO:
Przykładowe działania w ramach Mikrograntów:
 • opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, promocyjnego, fundraisingowego);
 • przeprowadzenia działań pilotażowych (szkoleń i warsztatów) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną, także zakup potrzebnych  do tego materiałów.
 • zakupu wyposażenia i sprzętu (nowe limity!) i posłuży do realizacji działań;
 • zakupu usług, niezbędnych do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (m.in. usługi promocyjne, marketingowe, promocyjne);
 • zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć skany lub zdjęcia, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej (wersję papierową prosimy zachować do wglądu).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Operatora – w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, poprzez umówienie się, z wyprzedzeniem, na spotkanie informacyjne, w formie mailowej lub telefonicznej. Osoby do kontaktu:

Paulina Majas – tel. 512 246 887, e-mail: p.majas@ekonomia-spoleczna.com.pl

Kamila Karolewska- tel. 56 652 22 40 e-mail: k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pl

ZAŁĄCZNIKI:

III edycja Regulamin Mikrogranty OWES Toruń

Wniosek_Mikrogranty _Grupa_Nieformalna 3.edycja

Wniosek_Mikrogranty_NGO 3.EDYCJA   

Oswiadczenie_VAT_OWES_Toruń _mikrogrant 3  

Budżet Mikrogranty III Edycja

ARCHIWALNE: KONKURS! Nabór zakończony!

II EDYCJA konkursu o mikrogranty, dla grup nieformalnych.

Nabór ciągły. Komisja oceny wniosków obradować będzie ponownie od 25 sierpnia.

Zmiany w regulaminie udzielania mikrodotacji!

Wnioski przyjmujemy do północy 25.08.2020r.

Zmiany w regulaminie udzielania mikrodotacji! W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć skany lub zdjęcia, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej (wersję papierową prosimy zachować do wglądu).

„Mikrodotacje – dobry start z OWES w Toruniu” EDYCJA II 2020

dla subregionu 2., powiatów: m. Torunia, toruńskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego oraz chełmińskiego.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu ogłasza konkurs
„Mikrodotacje – dobry start
z OWES w Toruniu”.

Zapraszamy do składania wniosków.

Do zdobycia środki wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji. Wsparcie to ma na celu  zwiększenie skuteczności i usamodzielnienie się ekonomiczne organizacji.

Chcesz rozwinąć  działalność gospodarczą lub odpłatną w swojej organizacji pozarządowej?

Zapraszamy do naszego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Toruniu po pomoc w otrzymaniu mikrograntu.

ILE:        Można wnioskować o kwoty od 1500 zł do 5000 zł.`
DLA KOGO:
 • grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą), tj. grupy składające się trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu 2. działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
NA CO:
Przykładowe działania w ramach Mikrograntów:
 • opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, promocyjnego, fundraisingowego);
 • przeprowadzenia działań pilotażowych (szkoleń i warsztatów) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną, także zakup potrzebnych  do tego materiałów.
 • zakupu wyposażenia i sprzętu (nowe limity!) i posłuży do realizacji działań;
 • zakupu usług, niezbędnych do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (m.in.usługi promocyjne, marketingowe, promocyjne);
 • zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o Mikrodotację w OWES Toruń należy wydrukować i podpisać (upoważnione osoby), a następnie dostarczyć skany lub zdjęcia, w formacie pdf, na adres: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl  wpisując tytuł projektu i nazwę organizacji/grupy nieformalnej (wersję papierową prosimy zachować do wglądu).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Operatora – w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, poprzez umówienie się, z wyprzedzeniem, na spotkanie informacyjne, w formie mailowej lub telefonicznej. Osoby do kontaktu:

Paulina Majas – tel. 512 246 887, e-mail: p.majas@ekonomia-spoleczna.com.pl

Kamila Karolewska- tel. 518 395 428, e-mail: k.karolewska@ekonomia-spoleczna.com.pl

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN:

Regulamin Mikrogranty - dobry start z OWES Toruń

Regulamin-Mikrogranty-dobry-start-z-OWES-Toruń-grupy-nieformalne-2.-1

Wniosek-Mikrogranty-dobry-start-z-OWES-Toruń n 2.

Karta oceny formalnej

Umowa o mikrogrant grupa nieformalna 2020

Budżet mikrogranty

Oświadczenie prawa autorskie

Lista uczestników warsztatu

Sprawozdanie finansowe  

Wykaz_dzialalnosci_wykluczonych_RPO

 

 

 

Skip to content