w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznejPoddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej. Szkolenia odbędą się w Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu, ul. Dominikańska 40, sala konferencyjna, I piętro

Lp.
Data
Godzina
Imię i
nazwisko
trenera
Temat szkolenia
1.
09.09.2019r.
8.00 – 15.00 Janusz Wiśniewski Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym. Umiejętności społeczne.
2.
12.09.2019 r.
8.00 – 15.00 Miłosz
Skuczyński
Powołanie PES i PS. Prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej w sferze ES.
3.
16.09.2019
8.00 – 15.00 Miłosz
Skuczyński
Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe w ES cz.1 i cz.2.
4. 17.09.2019 8.00 – 15.00 Zbigniew Prałat Tworzenie biznesplanów oraz marketing.
5. 18.09.2019 r. 8.00 – 15.00 Zbigniew Prałat Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansami cz.1 i cz.2.
5. 24.09.2019 r. 8.00 – 15.00 Jan M.
Grabowski
Budowanie powiązań kooperacyjnych cz.1 i cz.2.  
7. 6.09. 2019 r. 9.00 – 15.00 Wizyta
studyjna
  8.00 – 11.00 zajęcia cz.1
  11.00 – 11.30 przerwa kawowa  
  11.30 -14.30 zajęcia cz.2
  14.30 – 15.00 przerwa obiadowa  

Skip to content