Finansowanie składek pracowników przedsiębiorstwa społecznego – nabór.

▶️Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje, że od dnia 1.02.2023 r. do wyczerpania środków istnieje możliwość składania wniosków o finansowanie składek pracowników przedsiębiorstwa społecznego w ramach środków Funduszu Pracy.
▶️Urząd pracy zwraca część wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa społecznego będącego osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym, odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej wysokości miesięcznej składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.
▶️Wniosek o finansowanie składek może składać podmiot ekonomii społecznej, który uzyskał status przedsiębiorstwa społecznego na podstawie decyzji wojewody.
▶️Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami finansowania składek pracowników przedsiębiorstwa społecznego.
▶️Formularze wniosków o zwrot składek od zatrudnionego w przedsiębiorstwie społecznym, dostępne są na stronie internetowej Urzędu http://muptorun.praca.gov.pl w zakładce: Urząd/Dokumenty do pobrania/Pracodawcy i przedsiębiorcy/Wniosek o finansowanie składek pracowników przedsiębiorstwa społecznego.
▶️Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać w formie:
papierowej do skrzynki na korespondencję ustawionej w przedsionku Urzędu bądź w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, w godzinach 7:30-15:00, papierowej przesyłając pocztą tradycyjną na adres ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń, elektronicznej przez platformę ePUAP.
▶️Za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu wniosku do Urzędu.
Informacje dotyczące finansowania składek od zatrudnionego w przedsiębiorstwie społecznym udzielane są pod nr telefonu 56 65 80 234.
▶️Więcej szczegółów na: 
https://muptorun.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/20081722-finansowanie-skladek-pracownikow-przedsiebiorstwa-spolecznego-nabor?redirect=https%3A%2F%2Fmuptorun.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_j2NGa15MqWyE__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_c
Skip to content