Wnioski o przyznanie środków finansowych

REGULAMIN DOTACJI OWES_KUJAWSKO-POMORSKIE – wersja z dnia 21.07.2021 r.

 Z_1_Wniosek_o_udzielenie dotacji – wersja 21.07.2021 r.

 Z_2_Biznesplan

Z_2a_Biznesplan-PS

 Z_3_Harmonogram rzeczowo-finansowy

 Z_4_Umowa_o_udzielenie_dotacji – wersja z dnia 21.07.2021 r.

 Z_5_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_…

Z_6_Oświadczenie_o_pomocy_de_minimis

 Z_7_Oświadczenie_o_rachunku_bankowym

Z_8_Regulamin_Komisji_Oceny_Wniosków_Biznesplanów – wersja z dnia 21.07.2021 r.

 Z_9_Karta_oceny_formalnej

 Z_10_Karta_Oceny_Merytorycznej

Z_11_Wzór_weksla_in_blanco_wraz_z_deklaracją_wekslową_dotacji…

 Z_12_Weksel_wsparcie_pomostowe

 Z_13_Oświadczenie_o_dokonaniu_zakupów_zgodnie_z_biznesplanem… -wersja z dnia 21.07.2021 r.

Z_14_Oświadczenie_o_właściwościach_zakupionych_używanych_środków trwałych…

 Z_15_Wniosek_o_udzielenie_podstawowego_wsparcia_pomostowego

Z_16_Umowa_o_udzielenie_wsparcia_pomostowego – wersja z dnia 23.09.2021

 Z_17_Wniosek_o_udzielenie_przedłużonego_wsparcia_pomostowego

 Z_18_Zestawienie_wydatków_wsparcie_pomostowe

Z_19_Katalog_wydatków_wsparcia_pomostowego – wersja z dnia 21.07.2021 r.

 Z_20_Wykaz_działalności_wykluczonych_RPO

 Z_21_Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia

Z_22_Oświadczenie_o_pdo

Z_23_Oświadczenie_kwalifikowalności_VAT – wersja z dnia 21.07.2021 r.

 Z_24_Oświadczenie_osoby_długotrwale_bezrobotnej_nie_zarejestowanej w UP…

 Z_25_Opinia_OWES

Z_26_Oświadczenie_o_niezaleganiu_z_podatkami_i_opłatami

 Z_27_Oświadczenie_o_nieprowadzeniu_PS_przez_członka_rodziny

Z_28a_Procedura_weryfikacji_statusu_PS- wersja z dnia 21.07.2021 r.

Z_28b_regulamin_przyznawania_statusu_PS_2.0 – wersja z dnia 2021 r.

 

Skip to content