ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA INKUBACYJNE  organizowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”,

nr FEKP.08.22-IZ.00-0004/23 w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 8.22 Ekonomia społeczna,Celu szczegółowego 4h wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Blok szkoleń odbędzie się w dniach 12, 18, 26 czerwca 2024 r.

Szkolenia odbędą się w Szkole Leśnej na Barbarce (budynek Dworek); ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń

Istnieje możliwość dojazdu i powrotu komunikacją miejską do samej Barbarki, autobusem linii 31

Ramowy rozkład zajęć:

8:30 – 11:30 Część merytoryczna
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 -15:00 Część merytoryczna
15:00 – 15:30 Przerwa obiadowa

 

Zakres tematyczny zajęć w poszczególnych dniach:

 

Lp. Data Godzina Imię

 i nazwisko trenera

Temat szkolenia
1. 12.06.2024r.

(środa)

8:30 – 15:30 Patrycja Milewska  

1. Powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,

2. Uzyskiwanie statusu PS,

3. Tworzenie i wdrażanie lokalnych strategii.

 

2. 18.06.2024r.

(wtorek)

8:30 – 15:30 Joanna Nieżurawska-Zając  

1. Tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.)

2. Planowanie strategiczne, zarządzanie organizacją.

 

3. 26.06.2024r.

(środa)

8:30 – 15:30 Zbigniew Pietrzak-Stocki  

1. Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w obszarze ekonomii społecznej,

2. Działania reintegracyjne PES oraz świadczenie usług społecznych przez PES

3. Indywidualne Plany Reintegracyjne,

 

 

Skip to content