Wsparcie pomostowe

Podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe

w formie finansowej, jest udzielane wyłącznie nowo powstałym przedsiębiorstwom społecznym, które zarejestrują działalność w ramach wparcia OWES w Toruniu oraz przejdą blok szkoleniowo-doradczy. Wypłacane jest co miesiąc w kwocie, która stanowi wielokrotność utworzonych miejsc pracy.

Kwota: – podstawowe – max. 1.900,00 zł / jedno nowo utworzone miejsce pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym; z limitem 9.500,00 zł na jedno nowe przedsiębiorstwo społeczne.

przedłużone – max. 738,00 zł / jedno nowo utworzone miejsce pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym; z limitem 3.690,00 zł na jedno nowe przedsiębiorstwo społeczne.

Okres: 6 – 12 miesięcy.

Na co: pokrycie obligatoryjnych kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa

SZCZEGÓŁOWY KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 1. Koszty ZUS,
 2. Koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę).
 3. Koszty usług księgowych.
 4. Koszty związane z ubezpieczeniem mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 5. Koszty administracyjne:
 • opłata za czynsz,
 • opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • koszty eksploatacji pomieszczeń: koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę),
 • podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
 • koszt zakupu środków czystości.

6. Koszty opłat telekomunikacyjnych:

 • koszty abonamentu i połączeń telefonicznych (należy posiadać szczegółowe bilingi wraz z wykazem numerów telefonów ich abonentów), w tym telefon stacjonarny i komórkowy,
 • opłaty za korzystanie z Internetu
 • koszty abonamentu radiowo-telewizyjnego, wyłącznie gdy posiadanie jestpodyktowane formą działalności np. obiekty hotelarskie, gastronomiczne itp.
 1. Koszty usług pocztowych:
 • koszty przesyłek pocztowych i kurierskich,
 • koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym,
 • kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy,
 • zakup znaczków pocztowych. 

8. Koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (wyłącznie z zastrzeżeniem, że wynikają one ze specyfiki rodzaju działalności gospodarczej):

 • koszty paliwa do samochodów służbowych (maksymalnie do 20% wartości miesięcznego wsparcia pomostowego na podstawie faktury zakupu z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym pojazdu),
 • Koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (np. przegląd, drobne naprawy).
 1. Raty leasingowe (wyłącznie leasing operacyjny, z zastrzeżeniem, że wynika on ze specyfiki rodzaju działalności gospodarczej).
 2. Koszty związane z ubezpieczeniem osób związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą ( np. ubezpieczenie od następstw i nieszczęśliwych wypadków).
 3. Koszty materiałów biurowych
 4. Inne koszty pracodawcy ponoszone w związku z funkcjonowaniem nowego miejsca pracy, utworzonego w nowym przedsiębiorstwie społecznym, w tym w szczególności koszty obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń bhp, koszty zakupu odzieży ochronnej i obuwia roboczego (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania ich na danym stanowisku pracy).
 5. Koszty obsługi (napraw, konserwacji oraz zakupów materiałów służących naprawie (eksploatacyjnych) składników majątku trwałego, ujętych w ewidencji przedsiębiorstwa.
 6. Inne, wynikające ze specyfiki i rodzaju działalności gospodarczej, opłaty do ZAiKS, opłaty za utylizację odpadów medycznych, opłaty za koncesje, inne pozwolenia).