Zasady uruchamiania przedsiębiorstwa społecznego

Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą przedsiębiorstwa społecznego, tworzą ją w większości osoby zagrożone marginalizacją ze względu na m.in. bezrobocie czy niepełnosprawność, które mają trudności w znalezieniu pracy. Zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych daje szansę na ich aktywizację zawodową i społeczną oraz integrację i podniesienie kwalifikacji zawodowych. Spółdzielnię socjalną może założyć co najmniej 5 osób, ale nie więcej niż 50 (chyba, że powstała w wyniku przekształcenia  spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych). Jeśli założycielami są osoby prawne to musi być ich co najmniej dwie.

Powstanie spółdzielni, choć w teorii proste, może być ze względów proceduralnych skomplikowane dla przyszłych spółdzielców.

Po pierwsze musimy mieć pomysł na działalność gospodarczą, jest to o tyle ważne, że od wyboru rodzaju produkcji czy usługi zależy czy spółdzielnia odniesie sukces na rynku. Najlepiej zrobić badanie rynku, na które usługi czy dobra jest zapotrzebowanie w społeczności lokalnej. Mogą to być usługi cateringowe, porządkowe, remontowo-budowlane czy opieka nad osobami starszymi. Pomysłów jest wiele, ale trzeba wybrać taki, który zapewni nam byt. Spółdzielnie socjalne działają na otwartym rynku, a co za tym idzie mają konkurencję w postaci innych przedsiębiorstw komercyjnych, w związku z tym muszą być bardziej atrakcyjnymi, aby pozyskać i utrzymać klientów.

Po drugie należy przygotować statut, który musimy zatwierdzić na walnym zgromadzeniu członków-założycieli. W statucie muszą się znaleźć takie informacje jak:

 • nazwa spółdzielni z dodatkiem „spółdzielnia”,
 • informacje o przedmiocie działalności oraz czas trwania (jeśli założono na czas określony),
 • wysokość wpisowego,
 • prawa i obowiązki członków,
 • zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków,
 • zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał,
 • zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni,
 • zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni,
 • obszar działania,
 • zasady wprowadzania zmian w statucie.

Jak statut będzie gotowy należy go podpisać.

Po trzecie należy zapewnić środki na zatrudnienie członków, sprzęt, maszyny, kupno czy też wynajęcie i adaptację lokalu. Na tym etapie ważne jest nawiązanie współpracy z lokalnymi samorządami, aby już na samym starcie wiedzieć czy można liczyć na pomoc w postaci np. pierwszych zleceń czy w znalezieniu lokalu. Samorządy często wspierają spółdzielnie, jednak spółdzielcy powinni przede wszystkim liczyć na własną kreatywność i przedsiębiorczość.

Po czwarte spółdzielnię należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym, obowiązują takie same zasady jak przy wszystkich spółdzielniach. Należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 • komplet dokumentacji z walnego zgromadzenia – uchwały, protokół, lista obecności, lista członków założycieli, statut spółdzielni,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie statutu osoby uprawnionej do założenia spółdzielni socjalnej (np. zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, orzeczenie o niepełnosprawności),
 • w przypadku spółdzielni zakładanych przez osoby prawne: uchwały organu stanowiącego osób prawnych o powołaniu spółdzielni socjalnej,
 • KRS W05 wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
 • KRS WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – zał. do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji i publ. zakł. opieki zdrowotnej,
 • KRS WM Przedmiot działalności – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. 

 

Po rejestracji udajemy się do urzędu skarbowego, gdzie składamy jeden formularz NIP-8 Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających.

statut