Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, natomiast przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, przy zastrzeżeniu, że wykonuje ona we własnym imieniu działalność gospodarczą. Należy także pamiętać o wspólnikach spółki cywilnej, którzy są także uznawani za przedsiębiorców w zakresie wykonywania przez nich działalności gospodarczej.

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej jest jedną najważniejszych zasad ustrojowych w Polsce. Istnieją oczywiście regulacje i ograniczenia, są to m.in. zezwolenia, koncesje oraz licencje. Zostały one wymienione w  Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przyszły przedsiębiorca decyduje o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, jaką będzie miała formę organizacyjno-prawną oraz jak będzie wykonywana. Jednak gdy już firma powstanie należy przestrzegać przepisów opisujących podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorców, a także zasad prowadzenia działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności gospodarczej – zasada uczciwej konkurencji

Jedna z najważniejszych reguł prowadzenia przedsiębiorstwa to zasada uczciwej konkurencji, opisana jest w artykule 17 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto znajdziemy tam przepis poszanowaniu dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.

Tyle teoria – w praktyce wiele osób nie przestrzega tych kluczowych przepisów. Znane są doniesienia o wprowadzaniu w błąd konsumentów przez podszywanie się pod inne marki lub oferowanie podróbek. Nieuczciwa i wprowadzająca w błąd reklama to też często zjawisko.  Działania te stanowią naruszenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej i mogą się skończyć potencjalnym postępowaniem sądowym wytoczonym przez poszkodowanych konsumentów lub kontrahentów.

Ponadto należy przestrzegać dobrych obyczajów i odnosić się z szacunkiem dla interesów konsumentów. Inaczej mówiąc są to działania respektujące zasady, jakie obowiązują w ramach wykonywanych czynności. Ważna jest również uczciwa postawa wobec innych uczestników rynku.

Prowadzenie działalności gospodarczej – pozostałe obowiązki

Właściciel firmy musi respektować warunki prowadzenia działalności gospodarczej, jakimi są – poza wymienionymi wyżej – także przepisy na temat ochrony przed zagrożeniem ludzkiego zdrowia, życia i moralności publicznej. Odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się także z dbaniem o środowisko naturalne. Opisane jest to w art. 18 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.