Ścieżka szkoleniowo-doradcza

Ścieżka szkoleniowo-doradcza

Tematyka oferty szkoleniowej OWES dotyczy m.in.:

  • Powołanie podmiotu ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwa społecznego (PS) z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
  • Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (w uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
  • Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
  • Tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),
  • Budowanie powiązań kooperacyjnych,
  • Restrukturyzacja działalności,
  • Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
  • Umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistkami ds. szkoleń.