Dla nowych przedsiębiorstw społecznych

W ramach projektu dla nowo powstających spółdzielni socjalnych będą przyznawane bezzwrotne dotacje do 24 000 zł na jedno miejsce pracy – maksymalne 120 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne. Spółdzielnię socjalną może założyć 5 osób, z czego 50% musi być z grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Wsparcie przeznaczone jest dla osób z 2 subregionu: powiaty aleksandrowski, chełmiński, lipnowski, toruński, m. Toruń.

sciezkawsparciaI

Grupa osób wykluczonych:

Osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, najbardziej oddalonych od rynku pracy i wpisujących się w definicję osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, tj.:

 1. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
 2. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
 3. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 4. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 5. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj:
 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uzależnieni od alkoholu,
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
 • osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Inkubacja

Inkubacja przedsiębiorstwa społecznego to usługi rozwoju ekonomii społecznej świadczone przez OWES w Toruniu. Cel to zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, które potrzebne są do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego. Są to:

 • bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje inwestycyjne) na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – na maksymalnie 5 miejsc pracy w jednym przedsiębiorstwie,
 • wsparcie pomostowe w formie finansowej – w wysokości maksymalnie 1 900,00 zł na osobę (maksymalnie 5 osób na podmiot) przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy w wysokości maksymalnie 738,00 zł na osobę,
 • szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych,
 • doradztwo specjalistyczne i biznesowe,
 • spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym,
 • szkolenia polegające na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
 • wizyty studyjne w innych przedsiębiorstwach społecznych,
 • pomoc w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania.

Jak wygląda ścieżka wsparcia?

 1. Skontaktuj się z OWES – umówienie spotkania z edukatorem (os. fizyczne), animatorem lub specjalistą ds. kooperacji (głównie os. prawne). Wypełnienie formularza zgłoszeniowego I i umówienie spotkania z doradcą kluczowym.
 2. Spotkanie z kluczowym doradcą – w trakcie spotkania/doradztwa przygotowywana jest indywidualna ścieżka wsparcia. Osoba na podstawie formularza zgłoszeniowego wprowadzana jest do systemu – bierze udział w projekcie, ale nie jest jeszcze w ścieżce inkubacyjnej.
 3. Kandydat wypełnia formularz rekrutacyjny do projektu II z pomysłem na biznes i pakietem informacji o współzałożycielach spółdzielni i trafia do specjalisty ds. przedsiębiorczości.
 4. Komisja Rekrutacyjna ocenia formularze, tworzy listę rekrutacyjną. Z klientem podpisywana jest umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego i rozpoczyna się ścieżka inkubacyjna.

Inkubator

 1. Pod opieką Kluczowego Doradcy oraz Specjalistą ds. przedsiębiorczości prowadzone są prace nad biznesplanem, dokumentami rejestracyjnymi, a także dokumentami podlegającymi ocenie Komisji Oceny Biznesplanu.
 2. Każda grupa może korzystać doradztwa specjalistycznego oraz ze szkoleń.
 3. Raz w roku zaplanowana jest wizyta studyjna.
 4. Komisja Oceny Biznesplanu zatwierdza bądź odrzuca biznesplan.
 5. Założenie spółdzielni. Rejestracja spółdzielni, podpisanie umowy o udzielenie dotacji oraz wsparcia pomostowego.
 6. Pod opieką Kluczowego Doradcy Biznesowego oraz Specjalisty ds. przedsiębiorczości prowadzona jest działalność spółdzielni.

wsparcieposciezceinkubacyjnej

 1. REGULAMIN REKRUTACJI DO WSPARCIA FINANSOWEGO_wersja 4_01.08.2017
 2. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH_wersja 5_09.08.2017