Szkolenia/kursy zawodowe

Oferujemy dwa typy szkoleń:

 • Szkolenia oblikatoryjne w ramach inkubatora

Przeznaczone dla podmiotów chcących założyć spółdzielnie socjalną, zakwalifikowanych do projektu, tzw. „Inkubatora”. Szkolenia mają na celu zapoznać i przygotować potencjalnych założycieli spółdzielni do czynności niezbędnych do założenia i prowadzenia takiej spółdzielni. Tematyka proponowanych szkoleń:

 • Powołanie podmiotu ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwa społecznego (PS) z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (w uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
 • Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
 • Tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),
 • Budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • Restrukturyzacja działalności,
 • Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
 • Umiejętności społeczne
 • Szkolenia i kursy zawodowe

Przeznaczone dla pracowników istniejących przedsiebiorstw społecznych. W wyniku przeprowadzonej własnej analizy przezprzedsiębiorstwo lub na skutek udzielonego wsparcia – doradcy biznesowego, doradcy zawodowego ujawni się potrzeba doskonalenia istniejącego lub nowozatrudnionego personelu przedsiębiorstwa. Nasze wsparcie umożliwia skierowanie pracowników przedsiębiorstw społecznych na kursy zawodowe podnoszące ich kwalifikacje i konkurencyjność przedsiębiorstwa.