Dotacje

Wsparcie na  utworzenie przedsiębiorstwa społecznego – spółdzielni socjalnej mogą otrzymać następujące grupy docelowe z powiatu miasta Toruń, powiatu toruńskiego, chełmińskiego, aleksandrowskiego i lipnowskiego:

 • osób fizyczne
 • podmioty ekonomii społecznej
 • pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych
 • kościelne osoby prawne

Podmioty biorące udział w projekcie otrzymają zarówno wsparcie finansowe jak i merytoryczne. W ramach wsparcia finansowego  zostaną udzielone:

 • dotację na utworzenie stanowiska pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wysokości 24000 zł, maksymalnie 120 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne
 • wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy /pokrycie kosztów zobowiązań publiczno-prawnych/, w razie indywidualnych potrzeb możliwość przedłużenia wsparcia na kolejne 6 miesięcy

Wsparcie merytoryczne obejmuje:

 • pomoc doradcy w założeniu przedsiębiorstwa społecznego
 • pakiet szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego
 • indywidualne doradztwo biznesowe
 • doradztwo specjalistyczne o charakterze prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowym świadczone wg indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa
 • konsultacje w obszarze prawa zamówień publicznych
 • coaching/ mentoring
 • szkolenia i kursy zawodowe uwzględniające specyfikę branży dla pracowników przedsiębiorstwa społecznego
 • udział w wizytach studyjnych
 • kooperatywy (pomoc w tworzeniu powiązań biznesowych)